Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń;

- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;

- obsługa programu do głosowania podczas obrad;

- tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego;

- organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów;

- prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych;

- przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych właściwym Referatom oraz czuwanie nad terminowych ich załatwieniem;

- przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

- przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe;

- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu;

- obsługa funduszu sołeckiego.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw”, w terminie do 23 grudnia 2022 r. r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Szczegóły na stronie BIP

Mężczyzna wykonujący rysunek na tablecie

Gmina Sędziejowice jako zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588 ze zm.).

Minimalny zakres opracowania dotyczy: sporządzenia projektów decyzji pozytywnych, projektów decyzji negatywnych, projektów decyzji zmieniających w formie opisowej i graficznej, sporządzenie analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i obszaru analizowanego w formie tekstowej i graficznej oraz wizji lokalnej w terenie.

Przewidywana ilość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do sporządzenia w terminie objętym zamówieniem: około 80 szt.
II. Termin wykonania zamówienia do: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektów decyzji musi spełniać wymagania określone w art. 60 ust 4 w związku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty.
• Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony w języku polskim, trwałą i czytelną techniką
• Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Oświadczenie o wykonaniu minimum 80 projektów decyzji w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty.

IV. Forma i termin składania ofert.

1. Ofertę w formie pisemnej sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami należ złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Sędziejowice na 2023r.”

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytka ePUAP: /UGSedziejowice/skrytka, w tytule wiadomości wpisując: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

3. Termin składania ofert - do 30.11.2022 r.

4. Oferty niekompletne lub złożone nie zawierające co najmniej informacji określonych wzorem formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryteria wyboru oferty – cena 100 % kwoty brutto.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta zawierać musi cenę brutto za jeden kompletny projekt decyzji.

VI. Osoba do kontaktu:
Anna Potasiak, tel. (43) 840 00 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia bez wybierania którejkolwiek z ofert (bez podania przyczyny unieważnienia) na każdym etapie.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Gminy Sędziejowice do zawarcia umowy.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.odt)Załącznik nr 1.odt[ ]28 kB2022-11-15 13:39
Pobierz plik (Załącznik nr 2.odt)Załącznik nr 2.odt[ ]19 kB2022-11-15 13:39
Herb Gminy Sędziejowice.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2022.1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Sędziejowice o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie do 31.12.2022 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 1), na stronie internetowej: https://gminasedziejowice.eu/

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice (pokój nr 1) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul.  Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewidencja prowadzona jest w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, a także wynikającym z przepisów ww. ustawy obowiązkiem kontroli w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie do ewidencji.odt)zgłoszenie do ewidencji.odt[ ]42 kB2022-11-14 10:09

Wójt Gminy Sędziejowice przy współpracy z Wojewódzki Biurem Geodezji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 listopada o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Oprócz geodezyjnego opracowania projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które
obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację
stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka_informacyjna Sędziejowice 14_10_2022.pdf)Ulotka_informacyjna Sędziejowice 14_10_2022.pdf[ ]480 kB2022-11-09 06:53