Polityka rozwoju

Misja rozwoju Gminy

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do jej podstawowych zadań. Przepisy te mają duży wpływ na sformułowanie misji Gminy Sędziejowice, albowiem zaspokajanie potrzeb wspólnoty jest tym do czego gmina została powołana.
Uwzględniając powyższe określono następującą misję:

"Efektywne zaspakajanie potrzeb mieszkańców w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju"

Wizja rozwoju Gminy

W Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zapisano iż: „planując działania prorozwojowe na najbliższe lata musimy wiedzieć, jaką Polskę, naszą Ojczyznę, chcielibyśmy widzieć i w jakiej żyć w 2015 roku”. Z powodzeniem stwierdzenie to możemy odnieść do gminy, gdyż wyobrażenie jej zasobów, potencjału i kondycji gminy w przyszłości, stanowi podstawę planowania działań prorozwojowych. Wizja rozwoju Gminy musi ponadto być wyzwaniem oraz nadawać sens wszelkim działaniom podejmowanym zarówno przez władze, jak i poszczególnych mieszkańców gminy.

„Rozwój przedsiębiorczości szansą dla gminy Sędziejowice”

 

Dokumenty strategiczne Gminy Sędziejowice:

Wizualizacja książkowej wersji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Nowa Strategia rozwoju województwa łódzkiego otwiera drogę dla Gminy Sędziejowice na korzystanie z dodatkowej puli funduszy unijnych. Możliwe jest to dzięki udziałowi gminy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sieradz – Zduńska Wola – Łask.

- Na projekty związane z funkcjonowaniem MOF-ów przewidziane są w Regionalnym Programie Operacyjnym do 2027 osobne, specjalnie dedykowane pieniądze. Gmina będzie mogła więc korzystać teraz również z puli, z której w poprzedniej perspektywie korzystała głównie aglomeracja łódzka – wyjaśnia Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Udział w MOF-ie nie blokuje nam też drogi do pozyskiwania funduszy unijny z innych alokacji. Mamy teraz po prostu otwartą dodatkową drogę do unijnych dofinansowań – dodaje Cieślak.

Strategia województwa przewiduje, że dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotne będą działania związane z rozwojem zrównoważonego transportu publicznego, zwiększanie efektywności energetycznej, poprawa stanu środowiska przyrodniczego i wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównie w tych dziedzinach otwierają się przed Sędziejowicami możliwości do pozyskiwania funduszy.

- Na pewno ogromne podziękowania należą się tutaj pozostałym samorządom MOF-u, za wyrażenie zgody na udział w projekcie, ponieważ w pierwotnych planach Sędziejowice nie były przewidziane jako partner oraz Marszałkowi i Zarządowi Województwa Łódzkiego za zaakceptowanie naszego wejścia w skład tego partnerstwa – mówi Cieślak.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałę zatwierdzającą projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjął 2 marca tego roku. Aktualnie trwają konsultacje przygotowanego dokumentu.