Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Sędziejowice znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet. Wójt Gminy Sędziejowice od 1 stycznia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym.

Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne tj. wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie jest wniosek CEIDG-1 – można go pobrać na stronie internetowej:www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl.

Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl), Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP). Każdy wniosek, aby mógł zostać wysłany do CEIDG, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada takiego podpisu, wypełniony wniosek musi wydrukować i udać się (w ciągu 7 dni) do urzędu gminy celem opatrzenia wniosku podpisem elektronicznym przez pracownika gminy. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w formie papierowej na formularzu CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być potwierdzona przez notariusza, a dniem złożenia wniosku jest data wpływu do urzędu). Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG. Rozpatrzenie wniosku polegające na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.

Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.