Konsultacje społeczne

Logo ZIT

Na podstawie art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030.


Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zasięgiem obejmuje następujące gminy: Gminę Miasto Sieradz, Gminę Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice, Gminę Sieradz, Gminę Wodzierady, Gminę Zapolice oraz Gminę Zduńska Wola.


Spójność terytorialna jest istotnym elementem polityki rozwoju Unii Europejskiej wpływającym na zwiększenie konkurencyjności obszarów. Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT-y służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.


Formalną podstawą dla działań samorządów skupionych w ramach MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask jest porozumienie międzygminne z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT. Liderem porozumienia jest Gmina Miasto Sieradz.

Projekt Strategii ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynkach samorządów wchodzących w skład MOF oraz opublikowany na ich stronach internetowych.


Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 10 do 24 listopada 2023 roku.


Uwagi do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 można składać:
• pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych samorządów MOF oraz dostępnego w ich siedzibach w następujący sposób:
• dostarczając do Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
• przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (dla zachowania terminu istotna jest data wpływu do Urzędu);
• elektronicznie w następujący sposób:
• poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych; https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_sieradz_konsultacje
• poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronach internetowych gmin MOF w  terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

image103653

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz do składania uwag do projektu.pdf)Formularz do składania uwag do projektu.pdf[ ]331 kB2023-11-10 07:17
Pobierz plik (projekt strategii ZIT Sieradz - Zduńska Wola - Łask.pdf)projekt strategii ZIT Sieradz - Zduńska Wola - Łask.pdf[ ]7684 kB2023-11-10 07:15
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami NGO na 2022 rok.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 36, poz. 325):

1. Przedmiotem konsultacji jest program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
2. Projekt stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 399/22 i można się z nim zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy Sędziejowice.
3. Konsultacje będą trwać od 10 października 2022 r. do 21 października 2022 r.
4. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 października 2022 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 399/22 i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.
5. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w godzinach pracy urzędu lub przesłać w formie elektronicznej jako załącznik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

W załączeniu zarządzenie wraz z załącznikami:

1. Informacją o przeprowadzeniu konsultacji

2. Projektem Programu

3. Formularzem zgłaszania uwag

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.399.22.2022-09-28.pdf)Zarządzenie.399.22.2022-09-28.pdf[ ]526 kB2022-10-06 11:16
Inicjatywa lokalna - konsultacje

Powstaje projekt uchwały dającej możliwość realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Sędziejowice w ramach inicjatywy lokalnej. Z założenia ma ona dać mieszkańcom możliwość współpracy z gminą w charakterze inicjatorów, a także osób wspomagających społecznie z wkładem rzeczowym lub finansowym. Wójt gminy zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu ostatecznych zapisów uchwały. Od 1 do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne w tej sprawie.

Formularz konsultacyjny jest dostępny w załączniku poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.org (zakładka Konsultacje społeczne) oraz w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice, przy ul. Wieluńskiej 6.

Wypełniony formularz zawierające opinie i uwagi można składać od 1 do 14 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice lub przesyłając jego skan na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Można też przesłać formularz drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:
Pobierz plik (konsultacje ogłoszenie_inicjatywa lokalna.pdf)Ogłoszenie[ ]84 kB2022-05-31 10:53
Pobierz plik (Zarządzenie 357_22 Konsultacje Inicjatywa lokalna.pdf)Zarządzenie - zawiera projekt uchwały i formularz konsultacyjny[ ]479 kB2022-05-31 10:48
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami NGO na 2022 rok. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok:


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 36, poz. 325)
1. Przedmiotem konsultacji jest program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
2. Projekt stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 303/21 i można się z nim zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy Sędziejowice.
3. Konsultacje będą trwać od 9 listopada 2021 r. do 23 listopada 2021 r.
4. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 listopada 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 303/21 i jest dostepny w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.
5. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 6 w godzinach pracy urzędu, lub przesłać w formie elektronicznej jako załącznik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

W załączeniu zarządzenie wraz z załącznikami:

1. Informacją o przeprowadzeniu konsultacji

2. Projektem Programu

3. Formularzem zgłaszania uwag

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie_303_21.pdf)zarządzenie_303_21.pdf[ ]484 kB2021-11-16 10:22
Plac Różany w Marzeninie

W środę 2 czerwca odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców Marzenina z projektantem koncepcji zagospodarowania terenu Placu Różanego.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły i uwagi, jako źródło inspiracji dla projektanta.

Podstawowe wytyczne mówią, że zagospodarowywany teren ma być placem rekreacyjnym, miejscem integracji mieszkańców, z elementami zieleni, kwiatów i krzewów, natomiast szczegółowy projekt ma powstać w oparciu o koncepcję projektanta wypracowaną na podstawie konsultacji z mieszkańcami.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca, o godz. 17:30 w budynku OSP w Marzeninie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału.