Budowa kanalizacji

W miejscowości Pruszków została wybudowana i odebrana do użytku kanalizacja sanitarna. Wobec tego, nieruchomości nie wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, znajdujące się w zasięgu sieci kanalizacji, mogą podłączać się do kanalizacji sanitarnej.

W tym celu właściciel danej nieruchomości powinien zgłosić się do Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach, aby uzyskać warunki techniczne na włączenie się do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do sieci powinno nastąpić niezwłocznie od dnia oddania sieci do użytku. Nie wykonanie ustawowego obowiązku może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego nakazującego podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

W/w zakres został wykonany w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków”, będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury wodno–kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” realizowanej w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Urząd Gminy Sędziejowice