LOGO 2W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania znalazła się Gmina Sędziejowice. Projekt lokalny pod nazwą „Zacisze relaksacyjne” zgłoszony przez sołectwo Przymiłów o wartości całkowitej 15 000,00 zł został wybrany do udzielenia pomocy finansowej.

W związku z powyższym w dniu 8 lipca 2020 r. Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak podpisał umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Sędziejowice na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w wysokości 10 000,00 zł. Wartość udzielonej dotacji stanowi 66,67% całkowitych kosztów projektu.

Projekt zostanie zrealizowany do 15 listopada. Dzięki pozyskanym środkom mieszkańcy wybudują altanę i zagospodarują teren wokół świetlicy co przyczyni się do poprawy atrakcyjności i funkcjonalności terenu, a przez to stworzy miejsce bezpieczne i przyjazne do spotkań i relaksu.