Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

W najbliższy czwartek 30 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice. Początek o godz. 13:00.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031;
2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3) upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
4) zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
5) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

KOMUNIKAT 03092021

 

Dom pośród łąk.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Brzeski, gmina Sędziejowice.

Na sprzedaż przeznaczone są działki oznaczone w ewidencji gruntów:

działka nr 273/3 o pow. 0,0989 ha – cena wywoławcza 18.812,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/4 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.897,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/5 o pow. 0,0995 ha – cena wywoławcza 18.914,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/6 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.897,00 zł, wadium2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Działki wchodzą w skład większego kompleksu działek mieszkaniowo - rekreacyjnych, których stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00055138/4.

image12

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajduje się działka jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice Nr VIII/73/03 z 12 września 2003r.

Według w/w planu zagospodarowania działki znajdują w terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, przeznaczenie uzupełniające jako zabudowę letniskową - symb. 6MN3.

Działki mają regularny kształt czworokąta. Dojazd jest dobry. Działki nie posiadają przyłączy.

Szczegółowe informacje  tel. 43 84 000 15

Załączniki:
Pobierz plik (WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza Brzeski[7202].pdf)Treść ogłoszenia[ ]70 kB2021-09-02 10:50

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Marzenin, obręb 13

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

- działka nr 178/8

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o przetargu - Marzenin 23.07.2021.pdf)ogłoszenie o przetargu - Marzenin 23.07.2021.pdf[ ]885 kB2021-07-23 13:50