Ogłoszenia i komunikaty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrudni Lekarza Orzecznika.

Załączniki:
Pobierz plik (1782_23 Ulotka o naborze lekarzy orzeczników_A5.pdf)1782_23 Ulotka o naborze lekarzy orzeczników_A5.pdf[ ]738 kB2023-07-14 13:42
Kobieta z dokumentami

Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Właściciele nieruchomości muszą posiadać umowy na odbiór nieczystości oraz dowody uiszczania opłat za te usługi. Kontrole na terenie gminy Sędziejowice już się rozpoczęły.

Kontrole wynikają ze zmiany przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy gminy sprawdzają częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu zapytają o dowodów uiszczania opłat za te usługi, np. faktury, rachunki, paragony. Należy też posiadać swój egzemplarz umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice.

Gmina jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]28 kB2023-07-06 07:49
Tabliczka sołtys

Osoby ubiegające się o świadczenie pieniężne z tytułu świadczenia funkcji sołtysa, muszą przedstawić w KRUS zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie wydaje Wójt Gminy Sędziejowice na wniosek. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, w Sędziejowicach.

Świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Telefon kontaktowy w tej sprawie pod nr. 43 677-11-46

Wzór wniosku w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wydanie-zaswiadczenie-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.odt)Wniosek[ ]7 kB2023-07-04 09:03

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2023 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obyawatelskiego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2022.doc)Formularz zgłoszenia do debaty[ ]29 kB2023-05-15 14:04
Pobierz plik (Ogłoszenie_Raport_2022_Debata.pdf)Pełna treść ogłoszenia[ ]328 kB2023-05-15 13:58