Ogłoszenia i komunikaty

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zachęca do korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.


Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie
w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.


We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa.
W przypadku rozliczeń na deklaracji PIT-37, w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i naniesienie ewentualnych zmian wynikających, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1.5% podatku.


Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, musi samodzielnie uzupełni dane dotyczące:
• przychodów,
• kosztów uzyskania przychodów,
• składek na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• ulg i odliczeń.

Jak się zalogować
Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

Ważne!
Podatnik, zobowiązany do rocznego rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38, może odrzucić przygotowane przez nas zeznanie w usłudze Twój e-PIT i złożyć je samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ono automatycznie zaakceptowane z upływem ustawowego terminu na złożenie rocznego rozliczenia w podatku. W przypadku przedsiębiorców jest inaczej. Muszą oni uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada, a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

Grafika ARiMR

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

- w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
- w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
- ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

- 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
- 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
- 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Logo Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W środę 14 lutego odbędzie się spotkanie z ekspertami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. Na miejscu informacje na temat oferty ŁSSE z uwzględnieniem wsparcia w postaci z podatku CIT dla osób prawnych oraz PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z nową inwestycją.


ŁSSE oferuje wsparcie głownie dla produkcji, również dla projektów związanych z usługą magazynowania oraz usług IT, księgowych, architektonicznych, BBO i SSC. Wykluczone są: handel, usługi hotelarskie, gastronomiczne, usługi budowlane, transport.

Początek o godz. o godz. 10:00

Las

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych poprzez zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Oferty sprzedaży można składać bezpośrednio w formie pisemnej oraz online.

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej oraz oraz wyrysu z mapy,
4. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
5. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,
6. w przypadku występowania na Państwa działce drzewostanów w wieku do 20 lat włącznie, pisemną informację dot. istnienia, bądź braku zobowiązania wynikającego z trwającego programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (np. PROW).

Więcej informacji tutaj