Ogłoszenia i komunikaty

Węgiel

Od początku 2023 roku obowiązuje nowy wzór wniosku na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Gminy Sędziejowice. Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wnioski składane na skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL).

Wzór wniosku w załączniku pod tekstem

Po weryfikacji wniosku gmina prześle informację o zakwalifikowaniu do zakupu.

Węgiel dla mieszkańców Gminy Sędziejowice będzie pochodził z Polskiej Grupy Górniczej i kosztuje 1900 zł/tonę, niezależnie od sortymentu. Odbiór węgla ze składu współpracującego z gminą we własnym zakresie.

Gminna infolinia działa pod nr. tel.: 43 677 10 02 oraz 43 840 00 07 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Gospodarstwa, które nie nabyły przysługującej im puli 1,5 tony węgla przed zakończeniem 2022 roku mogą wnioskować o taką ilość węgla, aby łączna masa na sezon grzewczy 2022 - 2023 nie przekroczyła 3 ton.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zakup węgla_2023.doc)Wniosek o zakup węgla_2023.doc[ ]28 kB2023-01-03 12:53
Młotek aukcyjny

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1A.

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 18 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1A (działka 106/4; obręb Sędziejowice).

Lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

Załączniki:
Pobierz plik (Przetarg.pdf)Przetarg.pdf[Pełna treść obwieszczenia o przetargu]891 kB2022-12-23 13:19
Logo programu Czyste Powietrze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sędziejowice na spotkanie informujące o zasadach Programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach w sali nr 7.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące formy i wysokości pomocy oraz warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno – konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.

Ikona przedstawiająca urnę wyborczą

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje:

W związku z zarządzonymi na dzień 26 lutego 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 14, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II do dnia 2 stycznia 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104/budynek D, pok. 247 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 16:15.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (adres j. w.), w terminie do dnia 12 stycznia 2023 r. do godz. 16:15.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Sędziejowice za pośrednictwem Urzędu Gminy Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Sędziejowicach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 13 lutego 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 21 lutego 2023 r. (dane do zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Sędziejowice do dnia 17 lutego 2023 r. (wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania)

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 26 maja 2023 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: lodz.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_dot_wyborow.pdf)Komunikat_dot_wyborow.pdf[ ]286 kB2022-12-15 07:25
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE gm. Sędziejowice plakat.pdf)ZARZĄDZENIE gm. Sędziejowice plakat.pdf[ ]138 kB2022-12-15 07:26