Mężczyzna wykonujący rysunek na tablecie

Gmina Sędziejowice jako zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588 ze zm.).

Minimalny zakres opracowania dotyczy: sporządzenia projektów decyzji pozytywnych, projektów decyzji negatywnych, projektów decyzji zmieniających w formie opisowej i graficznej, sporządzenie analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i obszaru analizowanego w formie tekstowej i graficznej oraz wizji lokalnej w terenie.

Przewidywana ilość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do sporządzenia w terminie objętym zamówieniem: około 80 szt.
II. Termin wykonania zamówienia do: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektów decyzji musi spełniać wymagania określone w art. 60 ust 4 w związku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty.
• Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony w języku polskim, trwałą i czytelną techniką
• Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Oświadczenie o wykonaniu minimum 80 projektów decyzji w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty.

IV. Forma i termin składania ofert.

1. Ofertę w formie pisemnej sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami należ złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Sędziejowice na 2023r.”

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytka ePUAP: /UGSedziejowice/skrytka, w tytule wiadomości wpisując: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

3. Termin składania ofert - do 30.11.2022 r.

4. Oferty niekompletne lub złożone nie zawierające co najmniej informacji określonych wzorem formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryteria wyboru oferty – cena 100 % kwoty brutto.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta zawierać musi cenę brutto za jeden kompletny projekt decyzji.

VI. Osoba do kontaktu:
Anna Potasiak, tel. (43) 840 00 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia bez wybierania którejkolwiek z ofert (bez podania przyczyny unieważnienia) na każdym etapie.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Gminy Sędziejowice do zawarcia umowy.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.odt)Załącznik nr 1.odt[ ]28 kB2022-11-15 13:39
Pobierz plik (Załącznik nr 2.odt)Załącznik nr 2.odt[ ]19 kB2022-11-15 13:39