Edukacja

129936828 1186642151732186 138004777531026645 nSzkoła Podstawowa w Sędziejowicach została laureatem ogólnopolskiej V Edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy” w kategorii KONKURUJEMY, organizowanej przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. z Warszawy. Placówka zajęła zaszczytne IV miejsce na 153 wyróżnione placówki i została najwyżej w Polsce sklasyfikowana spośród szkół z terenów wiejskich!

W szkolnej rywalizacji o Tytuł NAJAKTYWNIEJSZEGO UCZESTNIKA ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII za rok szkolny 2019/2020 bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy IV a Adam Jabłoński, który przekazał aż 140 kg baterii. Najmłodsi uczniowie Oddziałów Rocznego Przygotowania Przedszkolnego 0A i 0B w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach rywalizowali w konkursie plastycznym „Mój wymarzony ogród”. Laureatkami I miejsca zostały: Gabriela Kozłowska 0A i Lena Kuliberda 0B. Uczniowie klas starszych wykonali świetne projekty karmników na szkolny konkurs „Pomóż ptakom przetrwać zimę”. Najwyższe miejsce zdobyła uczennica klasy VI c Maja Stępień z oryginalną pracą „Bar sikorka”.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach zorganizowała wśród uczniów kl. 0 – VIII Szkoły Podstawowej zbiórkę kasztanów. Zbiórka trwała od 01 do 30 października 2020r. Zebraliśmy 2130 kg kasztanów, które zostały przewiezione do punktu skupu. Środki pozyskane ze zbiórki przeznaczone zostaną na potrzeby uczniów naszej szkoły.

Największą ilość kasztanów zebrali:

  • Ksawery Chłód z klasy wychowania przedszkolnego 0b – 410 kg
  • Natalia Wedmann z klasy Ia – 362kg.

Inwencja twórcza, duch rywalizacji, piękne prace i fantastyczne nagrody to recepta na szkolny sukces w czasach pandemii.

rebaZSO Nr 1 w Sędziejowicach został laureatem ogólnopolskiej V Edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych pod hasłem "Edukujemy-Pomagamy" w kategorii KONKURUJEMY, organizowanej przez firmę REBAOrganizacja Odzysku S.A. z Warszawy.

Szkoła zajęła zaszczytne IV miejsce na 153 wyróżnione placówki i została najwyżej w Polsce sklasyfikowani spośród szkół z terenów wiejskich! 

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w dostarczanie do szkoły zużytych baterii oraz opiekunowi corocznych zbiórek p. Magdalenie Pasowskiej. 

Organizator konkursu dostarczy nagrody laureatom na koniec listopada! Czekamy z niecierpliwością! 

Laureatów szkolnego konkursu na najaktywniejszego uczestnika zbiórki zużytych baterii w roku szkolnym 2019/2020 ogłosimy w przyszłym tygodniu!

Wyniki konkursu: https://www.reba.pl/n.node?id=222&entryId=252

6 Dzień Promocji plakat skonwertowany

MojeStypendium baner 2020Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl - to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl - to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo
Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć - organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert - to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce czy gdzie szukać wsparcia na funkcjonowanie szkół.

Wsparcie w czasie epidemii
Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przystępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkółpowrót na uczelnie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów
Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II, na podstawie którego opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”. Broszura przybliża tematykę stypendiów w Polsce w przystępny sposób - może służyć zarówno osobom szukającym wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić własny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na www.mojestypendium.pl!

Załączniki:
Pobierz plik (Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium! - notatka prasowa.pdf)Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium! - notatka prasowa.pdf[Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium]68 kB2020-09-11 08:35

wyprawka szkolnaRządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 w terminie:

a) w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 7 września 2020 r.

b) w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 7 września 2021 r.

c) w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 7 września 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 178-20 Wójta Gminy Sędziejowice.pdf)Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice[Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice]273 kB2020-08-04 06:48