Edukacja

dzieci w przedszkolu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie Rodziców.

Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Kwestionariusz ankiety przygotowany został w formie elektronicznej dostępnej po kliknięciu w poniższy link (lub po skopiowaniu linku do przeglądarki): https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

Ankietę dostępną w linku należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij” znajdujący się na ostatniej stronie ankiety.

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 14 maja 2023 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Ankieta do rodziców.pdf)Ankieta dla rodziców[ ]395 kB2023-04-21 05:41
Herb Gminy Sędziejowice.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 363/22 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Pana Krzysztofa Jaworskiego.

Zarządzenie na stronie BIP

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku konkursu.pdf)informacja o wyniku konkursu.pdf[ ]165 kB2022-06-20 12:56
Pobierz plik (zarządzenie_368_22.pdf)zarządzenie_368_22.pdf[ ]157 kB2022-06-20 12:56
Logo MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

W załączeniu przekazujemy materiały przygotowane przez MEiN. Materiały znajdują się także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.

Grupowe zdjęcie przedszkolaków

20 września br. w Publicznym Przedszkolu w Sędziejowicach odbył się Dzień Przedszkolaka. Jest to święto, które od 2013 roku obchodzi się w całej Polsce. Tego dnia przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Dzień Przedszkolaka to wielkie święto – uczcijmy je razem tańcem i piosenką".

-Wszystkie nasze przedszkolaki przygotowały i odśpiewały piosenkę zaproponowaną przez organizatora akcji, dodając od siebie do utworu swój dziecięcy wdzięk i ruch sceniczny – mówi Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach Renata Kowalczyk

Poza tym tego dnia dla wszystkich dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. zawody i zabawy sportowe, malowanie twarzy, skręcanie balonów, dmuchanie świeczek na babeczkach urodzinowych i oczywiście odśpiewanie tradycyjnego „sto lat". Zorganizowano również zabawę pod hasłem „W dniu przedszkolaka bawię się w starszaka", podczas której dzieci miały okazję przebrać się w ubrania dorosłych: dziewczynki zakładały szpilki i korale, chłopcy zaś krawaty, kapelusze itp. Za każdym razem dzieci wracają do domu uśmiechnięte i pełne nowych wrażeń, a to cieszy nas najbardziej – dodaje Dyrektor Renata Kowalczyk.

W naszym przedszkolu bardzo dużo się dzieje. We wrześniu obchodziliśmy również Dzień Kropki, Dzień Głośnego Czytania oraz Dzień Chłopaka. Już niebawem przejdziemy do nowego budynku przedszkola, w którym rozpocznie się szereg zajęć dodatkowych dla naszych dzieci zaplanowanych w projekcie :"Przedszkolaki z naszej paki!", z udziałem środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Będą to m.in. zajęcia sensoryczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rytmika, robotyka, terapia Tomatisa. Dodatkowo placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt do realizacji wyżej wymienionych zajęć a kadra pedagogiczna uzyska wsparcie w postaci wielu specjalistycznych szkoleń.

Małgorzata Wilk

2cb5176437c7f960ffcdb6d8a5d5ff82 XLMożna już składać wnioski o jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyróżnienia przewidziane są dla najbardziej utalentowanych uczniów i studentów województwa łódzkiego.

W pierwszej kategorii stypendia zostaną przyznawane uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Wnioski mogą składać dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół, przy czym każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

- wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
- aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
- realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

W kategorii student również przewidziano stypendia dla osób kształcących się na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Mogą się o nie ubiegać studenci kierunków przyporządkowanych do określonych dyscyplin naukowych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wnioski mogą składać rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym podmioty te mogą złożyć do 12 wniosków. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „student” są:

- aktywność naukowa: nagrody i wyróżnienia w konkursach, autorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacje naukowe, udział w projektach naukowo-badawczych, wystąpienia na konferencjach naukowych (referaty, prezentacje, postery), działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, organizacja konferencji naukowych, praktyki i staże (w tym zagraniczne), ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca międzynarodowa itp.;
- realizacja indywidualnego programu/toku studiów świadcząca o szczególnych uzdolnieniach studenta;
- wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe studentów;
- organizacja wydarzeń naukowych oraz promocyjnych uczelni;
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska studenckiego, w szczególności w formie wolontariatu.

W obu kategoriach przewidziano nagrody w wysokości do 10 tys. zł. Ogółem w budżecie województwa na 2021 rok na realizację stypendiów naukowych zarezerwowano kwotę 150 000 zł.

Nabór wniosków potrwa do 19 marca 2021 r. Można je złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź), lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod numerem tel. 42 291-98-30. Można po nie sięgnąć również na stronie internetowej www.lodzkie.pl w zakładce: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, zakładka: Ogłoszenia/ Stypendia, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium.