Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7 m 1.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO oraz elektryczną.

2. WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni wynosi 4,13zł/m2.

Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych za:

- wodę i ścieki – wg wskazań wodomierza,

- energię elektryczną – wg wskazań licznika,

- centralne ogrzewanie – 4,48 zł/m2/netto+23%VAT (stawka na dzień ogłoszenia przetargu),

- wywóz nieczystości stałych.

3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

28.01.2020r. godz. 10.00 (wtorek)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

4. UDZIAŁ W PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł na konto GJUK w Sędziejowicach nr 45 9263 0000 0524 7893 2005 0007 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, najpóźniej do dnia 27.01.2020r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy GJUK w Sędziejowicach.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem.

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 • Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.

 • Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.

 • Uczestnicy przetargu zamierzający przystąpić do licytacji – obowiązani są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji oraz dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.

 • Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości - dowód osobisty.

 • Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu

  tj. 4,13zł/m2.

 • Postąpienie nie może być niższe niż 0,10 zł.

 • Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.

 • Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.

 • Osoba, której udzielono przybicia obowiązana jest zawrzeć pisemną umowę najmu

  w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 • Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.

 • Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

 • Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości

  2-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu przed podpisaniem umowy. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę najmu i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu.

 • Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia

  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona

  w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 85,17 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza.

Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.

Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z GJUK w Sędziejowicach

tel. 43-67-112-26.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie GJUK w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12 lub telefonicznie pod nr 43 67-112-26.

Sędziejowice-Kolonia, 16.01.2020r.

Informacja dostępna również w Biuletynie Informacji Publicznej.