Edukacja

2cb5176437c7f960ffcdb6d8a5d5ff82 XLMożna już składać wnioski o jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyróżnienia przewidziane są dla najbardziej utalentowanych uczniów i studentów województwa łódzkiego.

W pierwszej kategorii stypendia zostaną przyznawane uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Wnioski mogą składać dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół, przy czym każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

- wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
- aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
- realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

W kategorii student również przewidziano stypendia dla osób kształcących się na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Mogą się o nie ubiegać studenci kierunków przyporządkowanych do określonych dyscyplin naukowych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wnioski mogą składać rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym podmioty te mogą złożyć do 12 wniosków. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „student” są:

- aktywność naukowa: nagrody i wyróżnienia w konkursach, autorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacje naukowe, udział w projektach naukowo-badawczych, wystąpienia na konferencjach naukowych (referaty, prezentacje, postery), działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, organizacja konferencji naukowych, praktyki i staże (w tym zagraniczne), ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca międzynarodowa itp.;
- realizacja indywidualnego programu/toku studiów świadcząca o szczególnych uzdolnieniach studenta;
- wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe studentów;
- organizacja wydarzeń naukowych oraz promocyjnych uczelni;
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska studenckiego, w szczególności w formie wolontariatu.

W obu kategoriach przewidziano nagrody w wysokości do 10 tys. zł. Ogółem w budżecie województwa na 2021 rok na realizację stypendiów naukowych zarezerwowano kwotę 150 000 zł.

Nabór wniosków potrwa do 19 marca 2021 r. Można je złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź), lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod numerem tel. 42 291-98-30. Można po nie sięgnąć również na stronie internetowej www.lodzkie.pl w zakładce: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, zakładka: Ogłoszenia/ Stypendia, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium.

zsr sędziejowiceZespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączy od 1 stycznia 2022 r. do grupy szkół resortowych. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podpisał dziś dokument, na mocy którego Powiat Łaski przekaże prowadzenie szkoły rolniczej w Sędziejowicach z województwa łódzkiego.

Liczę, że wzorem już przejętych od samorządów 59 szkół rolniczych, szkoła z Sędziejowic także zyska możliwość poszerzenia i unowocześnienia swojej bazy dydaktycznej. Otworzy się na szeroką współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, będzie mogła wymienić doświadczenia z podobnymi szkołami za granicą – powiedział minister Grzegorz Puda.

Działania przejęcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach aktywnie wspierał poseł na Sejm RP Piotr Polak.

Szkoła ma długą tradycję kształcenia rolniczego, niedawno obchodziła 95-lecie swojego istnienia. Obecnie uczniowie, którzy w większości pochodzą z obszarów wiejskich, zdobywają wiedzę na różnych kierunkach związanych z rolnictwem, eksploatacją i obsługą maszyn rolniczych, agrobiznesem, architekturą krajobrazu, a także z gastronomią. W procesie kształcenia zawodowego placówka wykorzystuje szkolne gospodarstwo rolne, które może stać się atutem w jej dalszym rozwoju.

Ciągły rozwój techniki i technologii stosowanych w branży rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, zmieniające się oczekiwania konsumentów, a także wzrost jakości życia na wsi powodują, że szkolnictwo rolnicze zyskuje nową rolę i coraz większe znaczenie. Dlatego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejmując kolejne szkoły rolnicze, tworzy sieć szkół na wysokim poziomie kształcenia, o łatwym dostępie w regionach rolniczych. Dzięki temu zyskuje większy i  bezpośredni wpływ na poziom przygotowania zawodowego przyszłych rolników i producentów rolnych, umożliwiając właściwe konkurowanie na rynkach zbytu w kraju i za granicą.

źródło: MRiRW

129936828 1186642151732186 138004777531026645 nSzkoła Podstawowa w Sędziejowicach została laureatem ogólnopolskiej V Edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy” w kategorii KONKURUJEMY, organizowanej przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. z Warszawy. Placówka zajęła zaszczytne IV miejsce na 153 wyróżnione placówki i została najwyżej w Polsce sklasyfikowana spośród szkół z terenów wiejskich!

W szkolnej rywalizacji o Tytuł NAJAKTYWNIEJSZEGO UCZESTNIKA ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII za rok szkolny 2019/2020 bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy IV a Adam Jabłoński, który przekazał aż 140 kg baterii. Najmłodsi uczniowie Oddziałów Rocznego Przygotowania Przedszkolnego 0A i 0B w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach rywalizowali w konkursie plastycznym „Mój wymarzony ogród”. Laureatkami I miejsca zostały: Gabriela Kozłowska 0A i Lena Kuliberda 0B. Uczniowie klas starszych wykonali świetne projekty karmników na szkolny konkurs „Pomóż ptakom przetrwać zimę”. Najwyższe miejsce zdobyła uczennica klasy VI c Maja Stępień z oryginalną pracą „Bar sikorka”.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach zorganizowała wśród uczniów kl. 0 – VIII Szkoły Podstawowej zbiórkę kasztanów. Zbiórka trwała od 01 do 30 października 2020r. Zebraliśmy 2130 kg kasztanów, które zostały przewiezione do punktu skupu. Środki pozyskane ze zbiórki przeznaczone zostaną na potrzeby uczniów naszej szkoły.

Największą ilość kasztanów zebrali:

  • Ksawery Chłód z klasy wychowania przedszkolnego 0b – 410 kg
  • Natalia Wedmann z klasy Ia – 362kg.

Inwencja twórcza, duch rywalizacji, piękne prace i fantastyczne nagrody to recepta na szkolny sukces w czasach pandemii.

rebaZSO Nr 1 w Sędziejowicach został laureatem ogólnopolskiej V Edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych pod hasłem "Edukujemy-Pomagamy" w kategorii KONKURUJEMY, organizowanej przez firmę REBAOrganizacja Odzysku S.A. z Warszawy.

Szkoła zajęła zaszczytne IV miejsce na 153 wyróżnione placówki i została najwyżej w Polsce sklasyfikowani spośród szkół z terenów wiejskich! 

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w dostarczanie do szkoły zużytych baterii oraz opiekunowi corocznych zbiórek p. Magdalenie Pasowskiej. 

Organizator konkursu dostarczy nagrody laureatom na koniec listopada! Czekamy z niecierpliwością! 

Laureatów szkolnego konkursu na najaktywniejszego uczestnika zbiórki zużytych baterii w roku szkolnym 2019/2020 ogłosimy w przyszłym tygodniu!

Wyniki konkursu: https://www.reba.pl/n.node?id=222&entryId=252

6 Dzień Promocji plakat skonwertowany