Konsultacje społeczne

Plac Różany w Marzeninie

W środę 2 czerwca odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców Marzenina z projektantem koncepcji zagospodarowania terenu Placu Różanego.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły i uwagi, jako źródło inspiracji dla projektanta.

Podstawowe wytyczne mówią, że zagospodarowywany teren ma być placem rekreacyjnym, miejscem integracji mieszkańców, z elementami zieleni, kwiatów i krzewów, natomiast szczegółowy projekt ma powstać w oparciu o koncepcję projektanta wypracowaną na podstawie konsultacji z mieszkańcami.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca, o godz. 17:30 w budynku OSP w Marzeninie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału.

Sędziejowice z lotu ptaka.

Urząd Gminy Sędziejowice przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice. Do końca kwietnia zainteresowani mogą składać wnioski do projektu.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dotyczył rejonu ul. Słonecznej i Wieluńskiej.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie[ ]153 kB2021-04-09 07:11

debataZgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 28 maja 2020 r.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 28 maja 2020 r. zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Sędziejowice do 27 maja 2020 r. do godz. 15.30.

W załączeniu formularz zgłoszenia w debacie do pobrania.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport.pdf)Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport.pdf[ ]199 kB2020-05-22 06:28

konsultacjeWójt Gminy Sędziejowice zaprasza do udziału w konsultacjach w przedmiocie zaopiniowania programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Konsultacje będą trwać od 29 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.