herb UGS malyWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

1) Kalinowa,gm. Zapolice udziały w 1/8 części do działki zabudowanej siedliskiem nr 210 o pow. 2,89 ha posiadająca księgę wieczystą SR1Z/00014860/6. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wartość 1/8 udziałów w nieruchomości wynosi 13.000,00 zł /słownie:trzynaście tysięcy złotych/.

2) Wola Wężykowa działka rolna niezabudowana nr 94/1 o pow. 2,9075 ha, posiadająca księgę wieczystą SR1L/00042907/2. Wartość nieruchomości wynosi 80.000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice na okres od 05 października 2020 r. do dnia 27 października 2020 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice,
pokój nr 11 - P. Lidia Sobala tel. (43) 677 16 93.

 

 

herb UGS malyWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

1) Pruszków działki rolne o klasie gruntu IIIb, oznaczone nr 159/1 i 159/2 o łącznej pow. 0,27 ha posiadające księgę wieczystą SR1L/00056991/8. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona na działalność rolniczą. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 146,77 zł /słownie: sto czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy/, ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 z dnia 29.12.2014 r.

2) Wola Wężykowa część działki rolnej o klasie gruntu IVa - 0,80 ha i v - 0,3423 ha, oznaczona nr 148/6 o pow. 1,1423 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00042076/7. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona na działalność rolniczą. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 393,52 zł /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze, ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice na okres od 05 października 2020 r. do dnia 27 października 2020 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej urzędu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice,
pokój nr 11 - P. Lidia Sobala tel. (43) 677 10 02.