Ogłoszenia i komunikaty

Las

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych poprzez zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Oferty sprzedaży można składać bezpośrednio w formie pisemnej oraz online.

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej oraz oraz wyrysu z mapy,
4. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
5. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,
6. w przypadku występowania na Państwa działce drzewostanów w wieku do 20 lat włącznie, pisemną informację dot. istnienia, bądź braku zobowiązania wynikającego z trwającego programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (np. PROW).

Więcej informacji tutaj

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego. W życie weszła ustawa, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Aby uzyskać przedmiotową decyzję należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kwestionariuszem i kserem orzeczenia o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W załączeniu zamieszczamy wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny.

Dokumenty należy przesłać na podany poniżej adres.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź
tel. 42 664 20 48

W zależności od uzyskanej punktacji świadczeniobiorca może liczyć na następującą wysokość świadczenia:
• 635 zł (40 proc. renty socjalnej: 70-74 punkty),
• 953 zł (60 proc. renty socjalnej: 75-79 punktów),
• 1271 zł (80 proc. renty socjalnej: 80-84 punkty),
• 1906 zł (120 proc. renty socjalnej: 85-89 punktów),
• 2859 zł (180 proc. renty socjalnej: 90-94 punkty),
• 3495 zł (220 proc. renty socjalnej: 95-100 punktów).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariuszsamooceny-1703166265.pdf)Kwestionariusz[ ]276 kB2024-02-02 10:21
Pobierz plik (wniosekowydaniedecyzjiustalajacejpoziomwsparcia-1703166218.pdf)wniosek[ ]224 kB2024-02-02 10:21
Grafika CEEB

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.


Kto przeprowadza inwentaryzację budynku?


Inwentaryzację można:
• wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny – poniżej instrukcja krok po kroku,
• zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”, 
• wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.


Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:
• mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właściciele,,
• mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu,
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę,
• posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)
• jest zarządcą budynku.

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:
• wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła,
• wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową, końcową i pierwotną,
• zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię,
• wielkość emisji CO2 budynku.

Uwaga!
 
W przypadku braku informacji bądź wiedzy istnieje możliwość wstawienia w formularzu inwentaryzacyjnym formuły: brak danych. Wówczas uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku uwzględni uśrednione dane. 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka informacyjna INWENTARYZACJA BUDYNKÓW.pdf)ulotka informacyjna INWENTARYZACJA BUDYNKÓW.pdf[ ]1199 kB2024-01-25 07:10
Transporter opancerzony

Minister Obrony Narodowej ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w 2024 r. W powiecie łaskim czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od 4 do 17 kwietnia 2024 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 4 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00-14:00 przez WCR w Sieradzu.

Szczegóły pod adresem https://wcrsieradz.wp.mil.pl/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2024/

 

PLAKAT KWALIFIKACJA WOJSKOWA