Ogłoszenia i komunikaty

Logo programu Czyste Powietrze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sędziejowice na spotkanie informujące o zasadach Programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach w sali nr 7.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące formy i wysokości pomocy oraz warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno – konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.

Ikona przedstawiająca urnę wyborczą

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje:

W związku z zarządzonymi na dzień 26 lutego 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 14, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II do dnia 2 stycznia 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104/budynek D, pok. 247 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 16:15.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (adres j. w.), w terminie do dnia 12 stycznia 2023 r. do godz. 16:15.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Sędziejowice za pośrednictwem Urzędu Gminy Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Sędziejowicach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 13 lutego 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 21 lutego 2023 r. (dane do zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Sędziejowice do dnia 17 lutego 2023 r. (wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania)

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 26 maja 2023 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: lodz.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_dot_wyborow.pdf)Komunikat_dot_wyborow.pdf[ ]286 kB2022-12-15 07:25
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE gm. Sędziejowice plakat.pdf)ZARZĄDZENIE gm. Sędziejowice plakat.pdf[ ]138 kB2022-12-15 07:26
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń;

- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;

- obsługa programu do głosowania podczas obrad;

- tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego;

- organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów;

- prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych;

- przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych właściwym Referatom oraz czuwanie nad terminowych ich załatwieniem;

- przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

- przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe;

- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu;

- obsługa funduszu sołeckiego.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/inspektora do spraw obsługi Rady Gminy i sołectw”, w terminie do 23 grudnia 2022 r. r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Szczegóły na stronie BIP

Mężczyzna wykonujący rysunek na tablecie

Gmina Sędziejowice jako zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Sędziejowice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588 ze zm.).

Minimalny zakres opracowania dotyczy: sporządzenia projektów decyzji pozytywnych, projektów decyzji negatywnych, projektów decyzji zmieniających w formie opisowej i graficznej, sporządzenie analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i obszaru analizowanego w formie tekstowej i graficznej oraz wizji lokalnej w terenie.

Przewidywana ilość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do sporządzenia w terminie objętym zamówieniem: około 80 szt.
II. Termin wykonania zamówienia do: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektów decyzji musi spełniać wymagania określone w art. 60 ust 4 w związku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty.
• Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony w języku polskim, trwałą i czytelną techniką
• Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Oświadczenie o wykonaniu minimum 80 projektów decyzji w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty.

IV. Forma i termin składania ofert.

1. Ofertę w formie pisemnej sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami należ złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Sędziejowice na 2023r.”

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytka ePUAP: /UGSedziejowice/skrytka, w tytule wiadomości wpisując: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Sędziejowice na 2023 r.

3. Termin składania ofert - do 30.11.2022 r.

4. Oferty niekompletne lub złożone nie zawierające co najmniej informacji określonych wzorem formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryteria wyboru oferty – cena 100 % kwoty brutto.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta zawierać musi cenę brutto za jeden kompletny projekt decyzji.

VI. Osoba do kontaktu:
Anna Potasiak, tel. (43) 840 00 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia bez wybierania którejkolwiek z ofert (bez podania przyczyny unieważnienia) na każdym etapie.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Gminy Sędziejowice do zawarcia umowy.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.odt)Załącznik nr 1.odt[ ]28 kB2022-11-15 13:39
Pobierz plik (Załącznik nr 2.odt)Załącznik nr 2.odt[ ]19 kB2022-11-15 13:39