Ogłoszenia i komunikaty

Turbina wiatrowa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW o godzinie: 14:28 dnia 14.03.2023:

Zjawisko: Silny wiatr/1

Obszar: całe woj. łódzkie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 14.03.2023 do godz. 02:00 dnia 15.03.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Oddział Zarządzania Kryzysowego / Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił nabory wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie popularyzacji sportu, kultury oraz organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy w 2023 roku.

Nabory są realizacją przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

- Pula funduszy przeznaczonych na zadanie popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy to 25 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

- Na zadanie pod nazwą "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 20 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

- Na zadanie pod nazwą "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” - 20 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

 

Regulaminy i szczegóły w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_450_23.pdf)Sport[ ]353 kB2023-03-13 14:02
Pobierz plik (zarzadzenie_451_23.pdf)Kultura[ ]254 kB2023-03-15 08:22
Grafika ARiMR

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne – pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających od 31 stycznia naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.

 

Naczelnik urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, że od 15 lutego do 2 maja br. podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2022 r. 

Ministerstwo Finansów przygotowało poradniki, które pomogą prawidłowo rozliczyć PIT emerytom i rencistom oraz młodym osobom do 26. roku życia.

• Można je znaleźć na stronie podatki.gov.pl

Poradnik dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści znajdą w poradniku informacje na temat rozliczenia, które otrzymują z organu rentowego. Dowiedzą się m. in. jak przygotować rozliczenie PIT na podstawie tych dokumentów i kiedy składane jest oświadczenie PIT-OP oraz jak rozliczyć PIT, jeśli pobierają emeryturę czy rentę lub pracują albo prowadzą działalność gospodarczą.

Poradnik dla młodych

Młodzi podatnicy, do 26. roku życia dowiedzą się m. in. jak rozliczyć PIT, kiedy przysługuje im tzw. ulga dla młodych, jak rozliczyć podatek gdy prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują za granicą.

Poradniki uwzględniają nowe zasady wynikające z reformy Niskie Podatki, które obowiązują począwszy od rozliczenia za 2022 r. To wyższa kwota wolna (30 tys. zł), wyższy próg podatkowy (120 tys. zł) i niższa, 12 proc. stawka PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, a także ulgi, np. PIT-0 dla pracującego seniora, ulga na powrót czy ulga dla rodzin 4+.