Ogłoszenia i komunikaty

Tabliczka sołtys

Osoby ubiegające się o świadczenie pieniężne z tytułu świadczenia funkcji sołtysa, muszą przedstawić w KRUS zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Zaświadczenie wydaje Wójt Gminy Sędziejowice na wniosek. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, w Sędziejowicach.

Świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Telefon kontaktowy w tej sprawie pod nr. 43 677-11-46

Wzór wniosku w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wydanie-zaswiadczenie-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.odt)Wniosek[ ]7 kB2023-07-04 09:03

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2023 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obyawatelskiego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2022.doc)Formularz zgłoszenia do debaty[ ]29 kB2023-05-15 14:04
Pobierz plik (Ogłoszenie_Raport_2022_Debata.pdf)Pełna treść ogłoszenia[ ]328 kB2023-05-15 13:58
Logo Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

- Angażują mieszkańców do współdziałania, umożliwiającego osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
- Wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności.
- Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania – adekwatne do opisanej potrzeby oraz mierzalne rezultaty.
- Opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
- Proponują nową, atrakcyjną dla mieszkańców ofertę lub włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
- Jasno określają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
- Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu jego realizacji.
- Zapewniają wymagany wkład własny.
- Posiadają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Termin naboru wniosków: 05.05.2023 r. – 05.06.2023 r.
Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowy dla przedstawicieli organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy aplikują do programu Działaj Lokalnie.

Z uwagi na zmiany w regulaminie konkursu oraz nową wersję generatora wniosków zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora społecznego, dostępnego pod adresem: https://generatorspoleczny.pl, który aktywny będzie od 05 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.


Link do informacji na stronie ODL : http://sdrazem.org/

Załączniki:
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf[ ]1928 kB2023-05-05 12:49
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf[ ]1864 kB2023-05-05 12:50
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf[ ]1926 kB2023-05-05 12:50
Pobierz plik (Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2023.pdf)Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2023.pdf[ ]415 kB2023-05-05 12:50
Logo KRUS

Informujemy, że w okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

  •  w Szklarskiej Porębie – w terminie od 20 lipca do 9 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  •  w Jedlcu – w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy).

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2008–2016) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy / na wniosek (w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok) lub posiadające prawo do renty rodzinnej,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie jest to warunek konieczny.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod
numerami tel.: (43) 824 14 18 i (43) 824 15 43.