Dach pokryty eternitem

Urząd Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2024 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w pokoju nr 1 w terminie do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody współwłaścicieli. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokument należy złożyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest, w przypadku braku ww dokumentu, oświadczenie, że dokument zostanie dostarczony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

3. Kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym miejsce ich usytuowania (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznym nośniku danych, jak i wersję papierową).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice pokój nr 1 lub pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf[ ]74 kB2024-01-16 09:43