sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada / piątek / 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Zapoznanie się z informacjami podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2019/2020 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;

2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

3) zmieniająca uchwałę Nr III/21/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice;

4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

6) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice;

7) przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Bartczak