wfoś 11Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje iż z dniem. 01.01.2020 r. zostają wprowadzone nowe programy Priorytetowe dla osób fizycznych.

Mieszkańcy mogą ubiegać się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021.

Program Priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021”.

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania

Program Priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2020-2021”.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych Zadania

Więcej szczegółów na stronie internetowej funduszu w zakładce „dla beneficjentów”