Niebieskie zbiorniki na wodę.

Mieszkańcy Gminy Sędziejowice będą mogli przestać martwić się o wodę w kranie. Gmina pozyskała 1,3 mln zł dofinansowania na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej. Dzięki funduszom unijnym przebudowana i unowocześniona zostanie stacja uzdatniania wody.

- To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców gminy. Co prawda nie wszędzie można było doświadczyć braku wody podczas letnich upałów, ale spadek ciśnienia jest odczuwalny praktycznie w całej gminie. Boimy się, że w okresach największego rozbioru wody po prostu zabraknie jej w kranach – mówi Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice.

Projekt „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” podzielony został na dwa etapy. - Jeśli chodzi o pierwszy etap zadania, czyli zakup ciągnika, przyczepy do transportu wody pitnej oraz wozu specjalnego do czyszczenia drenów i kanalizacji, to postępowanie o udzielenie zamówienia już się odbyło. Mamy ofertę i zakup kosztował będzie nieco ponad 480 tys. zł – wyjaśnia Sylwia Jaworska z Urzędu Gminy Sędziejowice. - Etap dotyczący przebudowy stacji uzdatniania wody jest w fazie przygotowań. Przetarg ogłosimy jesienią, a prace zostaną wykonane w przyszłym roku – dodaje urzędniczka. 

Po przebudowie stacji sytuacja zaopatrzenia w wodę zupełnie się zmieni. - Przebudowa pozwoli na zastosowanie dwustopniowego układu pompowania. Woda pozyskana z odwiertu, po filtracji i procesie uzdatniania, trafi do nowych zbiorników wyrównawczych i dopiero stamtąd zestawem pompowym drugiego stopnia tłoczona będzie do odbiorców. – wyjaśnia zawiłości techniczne Dariusz Matuszkiewicz z Urzędu Gminy Sędziejowice. - Żeby zastosować to rozwiązanie musimy przebudować istniejąca stację, między innymi zainstalować dwa nowe zbiorniki po 150 tys. litrów każdy i wykonać wszystkie konieczne instalacje - dodaje Matuszkiewicz.


Umowa o dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana z Marszałkiem Województwa Łódzkiego 29 czerwca. Pełna wartość obu etapów inwestycji jest szacowana na 2,65 mln zł. Brakująca kwota będzie pochodziła z budżetu gminy. - Ja traktuję tę inwestycję jako kluczową. Stacja wymaga modernizacji już od wielu lat. Nie będzie łatwo poradzić sobie finansowo, bo cały czas mamy też inne potrzeby inwestycyjne, ale nie możemy pozwolić na powtórzenie się sytuacji, kiedy wody po prostu brakowało. Bez uzyskania dofinansowania z PROW niestety musielibyśmy tę modernizację odkładać na przyszłość. – mówi wójt Cieślak.

Dom pośród łąk.

W kasie gminy nadal są pieniądze na dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego termin naboru wniosków został przedłużony do 31 sierpnia. Nadal jest szansa na pozyskanie do 4000 zł gminnego wsparcia.

Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 4.000,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf)Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf[ ]246 kB2021-07-07 06:15
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Sprawozdanie końcowe.odt[ ]13 kB2021-07-07 06:15
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek o udzielenie dotacji.odt[ ]21 kB2021-07-07 06:15
Las.

Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Z wyrazami szacunku
Z up. Ministra

Edward Siarka

Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska