Wybory

wyboryKomunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z pojawiającymi się pytaniami zamieszczamy link do komunikatu dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/40442

173Wyniki pierwszego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sędziejowice: 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/100303

w kraju:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/pl

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/40445

Zrzut ekranu 2020 06 16 o 08.44.30We wtorek /16 czerwca/ upływa termin, do którego chcący w dniu 28 czerwca zagłosować korespondencyjnie powinni zgłosić taki zamiar. Później będą mogły to zrobić jedynie osoby objęte kwarantanną.

Państwowa Komisja Wyborcza zamieściła na swojej stronie internetowej "Informację o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku".

PKW przypomina, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało któregoś z powyższych wymogów, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie jest objęty obowiązkową kwarantanną, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Z kolei wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca głosujący w kraju ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.

wyboryZgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sędziejowice 10 czerwca /środa/ do godz. 15.30 oraz podczas dyżuru 12 czerwca /piątek/ w godz. 12.00 – 15.30 (wejście od strony apteki, prosimy dzwonić dzwonkiem przy drzwiach).

Telefon kontaktowy 43 67 711 38.

oswiadczenie"W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Sędziejowice, wyrażającymi swoją dezaprobatę wobec żądania Poczty Polskiej przekazania danych osobowych wyborców, uprzejmie informuję, że takich danych nie przekażę do czasu wskazania wyraźnej podstawy prawnej takiego wezwania.

Skierowałem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych prośbę o zaopiniowanie wskazanej przez Pocztę Polską drogi przekazywania danych pod względem ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Wniosek analizuje też Kancelaria Prawna współpracująca z Urzędem Gminy Sędziejowice.

Przy obecnym stanie prawnym realizacja żądania Poczty Polskiej byłaby naruszeniem obowiązujących przepisów."