Logo SRPO województwa Łódzkiego

Informujemy o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na 2022 rok. Ogłoszenie konkursu oraz rozpoczęcie naboru w ramach Poddziałania II.3.1 nastąpi w listopadzie 2022 r.

Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ok. 39 mln PLN (ok. 8,4 mln EUR).
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie cop.lodzkie.pl oraz
Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

Informacja: cop.lodzkie.pl