przetargWójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Pruszkowie przy ulicy Głównej1

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 127 m2 położony w Pruszkowie przy ul. Głównej 1 (działka 194; 17 obręb Pruszków). Lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat z możliwością przedłużenia. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO oraz elektryczną.

2. WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni wynosi 14,00 zł/m2. Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sędziejowice. Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów i wywóz nieczystości oraz ponosić koszty z nich wynikające.

3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

11.03.2021r. godz. 10.00 (czwartek) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu na najem Pruszków.pdf)Ogłoszenie o przetargu na najem Pruszków.pdf[ ]842 kB2021-03-03 11:20