Rolnictwo

Kombajn koszący zboże

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2024 rok.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110 litrów  x ilość ha użytków rolnych x 1,46 za 1 litr oraz 40 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  dla bydła, owiec, kóz, koni  i 4 l x średnia roczna jednostek przeliczeniowych dla świń.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Grafika ARiMR

Do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą ubiegać się o przyznanie płatności ryczałtowej. Stawka pomocy to 225 euro/ha (nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo).

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, która zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jeżeli ubiegający się o przyznanie ryczałtu we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 starał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wówczas – poza płatnością dla małych gospodarstw – otrzyma środki z tytułu tych płatności.

Bez nazwy

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania i otrzymać ryczałt w wysokości 225 euro/ha – nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo – wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan bądź zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór oraz instrukcja postępowania znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), są proszeni o ich złożenie przez aplikację eWniosekPlus przed zakończeniem naboru.

Maszyny rolnicze

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.


W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni producent składa odrębny wniosek.


Limity obowiązujące w II terminie składania wniosków to jest w dniach od 1 sierpnia 2023 r do dnia 31 sierpnia 2023 r przedstawiają się następująco:
- w terminie od 1 lutego 2023 r do 31 lipca 2023 r. zwrot podatku w ramach limitu przysługującego za 2023 r w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła również dotyczy niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.


- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r w ilości 40 l/1 DJP owiec ,kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków w dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. stawka zwrotu podatku wynosi:
- 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
- 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r do 31 lipca 2023 r do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r do 31 stycznia 2023 r na utrzymywane świnie ,owce , kozy
i konie;
- 1,20zł /1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie ,owce, kozy i konie.


W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


W związku z wejściem w życie nowych przepisów powodujących w wielu przypadkach obowiązek złożenia dwóch wniosków prosimy o niepozostawianie składania wniosków na ostatnie dni sierpnia.


Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub w przypadku hodowli innych zwierząt(kóz, koni, owiec, świń) za okres od 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 lipca 2023 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
4. dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń, owiec, kóz przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r .
5. w odniesieniu do koni zamiast dokumentu wydanego przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
6. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.


Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

 

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf[ ]92 kB2023-08-01 06:48
Pobierz plik (tabele do faktur.pdf)tabele do faktur.pdf[ ]49 kB2023-08-01 06:49
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2023-08-01 06:49
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-5.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-5.pdf[ ]648 kB2023-08-01 06:49
Spękana gleba

Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą złożyć wniosek o szacowanie szkód do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski składa się za pomocą aplikacji online.

Zgodnie z ust. 10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producent rolny składa wniosek o szacowanie szkód za pomocą publicznej aplikacji. Po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.


Rolnik w pierwszej kolejności zgłasza szkodę za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.


Po zgłoszeniu elektronicznym, jeśli rolnik uzna, że wycena dokonana przez aplikację odbiega od rzeczywistych strat, może złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o szacowanie szkód suszowych przez komisję klęskową na miejscu.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy, albo jej likwidacji.


Następnie Komisja jest zobowiązana do złożenia w terminie 30 dni od dnia szacowania skutków suszy, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy raportu z oszacowania szkód za pośrednictwem aplikacji publicznej „zgłoś szkodę rolniczą” oraz w wersji papierowej, właściwemu wojewodzie za względu na miejsce powstania szkód.

Składając wniosek do gminy, należy załączyć oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach oraz potwierdzić zapoznanie się z Informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych. Wniosek oraz pozostałe załączniki dostępne pod artykułem.

Grafika TSW

Najnowocześniejsze maszyny specjalistyczne, rozwiązania usprawniające pracę i oszczędzające energię oraz duży kongres z branżowymi konferencjami – czternasta edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa spełni oczekiwania najbardziej wymagających producentów owoców i warzyw. Wydarzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce w środę i czwartek 17 i 18 stycznia 2024 roku.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, organizowane przez Oficynę Wydawniczą Oikos, w styczniu 2023 roku po raz pierwszy odbyły się na terenie Targów Kielce. Trzynasta edycja została przeniesiona do Kielc z ośrodka w Nadarzynie koło Warszawy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Swoją ofertę zaprezentowało 311 firm, w tym 50 zagranicznych z 15 krajów, m.in. z Holandii, Włoch, Belgii, Francji, ze Szwajcarii, z Meksyku, Austrii i Luksemburga. Zapoznało się z nią blisko 12,5 tysiąca zwiedzających, a więc rekordowa liczba na tle wszystkich poprzednich edycji. Wystawcy byli zadowoleni z licznych odwiedzin, ale chwalili też przestrzeń i komfortowe warunki. Wielu już wtedy zarezerwowało powierzchnię na kolejną odsłonę TSW w 2024 roku. Ta zaś zapowiada się imponująco i nabiera jeszcze większego rozmachu.

Najnowsze technologie dla producentów owoców i warzyw

Hale Targów Kielce 17 i 18 stycznia 2024 roku wypełnią się najnowocześniejszymi i już cieszącymi się uznaniem maszynami i urządzeniami do prac w uprawach warzyw i owoców. Pojawią się kombajny, sadzarki, sprzęty usprawniające zbiór czy maszyny do pielenia i usuwania zbędnych gałęzi. Ważne miejsce zajmą opryskiwacze dostosowane do pracy między rzędami drzew i krzewów, w których zastosowano rozwiązania służące oszczędzaniu cieczy roboczej. Nie zabraknie też ogrodniczych nowinek technicznych – maszyn autonomicznych. Z nowościami przygotowanymi na kolejny sezon będzie można się zapoznać na specjalnie przygotowanych dwóch poletkach pokazowych: sadowniczym i jagodowym, co jest novum na TSW. Kolejną nowością będzie strefa zajęta przez rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w ogrodnictwie.
Niezwykle istotne dla plantatorów warzyw i owoców są nawozy, środki ochrony, kwasy humusowe, a także sadzonki i nasiona, na TSW ogrodnicy będą mogli uzyskać wszelkie informacje o najnowszych i najskuteczniejszych tego rodzaju produktach.

Kongres z branżowymi konferencjami

Wieloletnią tradycją TSW są konferencje branżowe. W ubiegłym roku prelekcje i panele dyskusyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę organizatorzy targów postanowili na czternastej ich edycji urządzić kongres. W jego ramach zaplanowano spotkania zarówno cykliczne, jak i organizowane po raz pierwszy. Do wydarzeń znanych już z poprzednich lat zaliczają się:
– Konferencja Sadownicza,
– Konferencja Warzywnicza,
– XI Konferencja Truskawkowa,
– II Konferencja Jagodowa.

Po raz pierwszy odbędą się zaś:
– Konferencja Maszynowa,
– Konferencja Szkółkarska,
– Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie”,
– Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”.

Po kilkuletniej przerwie na TSW powróciło także wyczekiwane Sadownicze Forum Ekonomiczne. Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy i nawiązania kontaktów ze specjalistami.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa są największym wydarzeniem o charakterze targowo-konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do Kielc na ich czternastą edycję 17 i 18 stycznia 2024 roku!

Więcej informacji na: www.tsw.pl