Rolnictwo

Grafika KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus

Załączniki:
Pobierz plik (plakat BGR 2024 akt.pdf)plakat BGR 2024 akt.pdf[ ]436 kB2024-04-10 11:31
Jeleniowaty

W dniu 6 lipca 2024 r. mija ustawowy termin na oznakowanie zwierząt z gatunku Jeleniowate/Wielbłądowate i zgłoszenia ich do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

„Wielbłądowate” lub „zwierzę wielbłądowate” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych rodziny wielbłądowatych, tj. wielbłąd, lama, wikunia, alpaki.
„Jeleniowate” lub „zwierzę jeleniowate” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych rodziny jeleniowatych, tj. jelenie, sarny, daniele, łosie i inne.

Po tym terminie utrzymywanie zwierząt wielbłądowatych/jeleniowatych nieoznakowanych lub oznakowanych w sposób niezgodny z przepisami będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.(Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t. j.).W przypadku posiadaczy zwierząt nie stosujących się do obowiązków wnikających z przepisów ustawy, może zostać zastosowana kara grzywny w postaci mandatu karnego nakładanego przez Inspekcję Weterynaryjną w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 t. j.), zaś gdy podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu wnikliwej oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może jako ostateczną sankcję nakazać w drodze decyzji zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.

Zgłoszenie oznakowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przydziela pulę numerów;
-na wniosek posiadacza bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy lub kozy kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta;
-posiadacz zamawia identyfikatory u dostawcy z listy dostępnej na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych;
-zgłoszenie oznakowania danego zwierzęcia ze wskazaniem użytego rodzaju identyfikatora + ewentualnie jego lokalizację (dla transpondera/ tatuażu).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja-dla-posiadaczy-zwierzat-z-gatunku-Jeleniowate-wielbladowate (2).pdf)Środki identyfikacji dla wielbłądowatych/jeleniowatych[ ]84 kB2024-03-22 08:59
Kombajn koszący zboże

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2024 rok.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110 litrów  x ilość ha użytków rolnych x 1,46 za 1 litr oraz 40 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  dla bydła, owiec, kóz, koni  i 4 l x średnia roczna jednostek przeliczeniowych dla świń.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Grafika ARiMR

Do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą ubiegać się o przyznanie płatności ryczałtowej. Stawka pomocy to 225 euro/ha (nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo).

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, która zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jeżeli ubiegający się o przyznanie ryczałtu we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 starał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wówczas – poza płatnością dla małych gospodarstw – otrzyma środki z tytułu tych płatności.

Bez nazwy

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania i otrzymać ryczałt w wysokości 225 euro/ha – nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo – wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan bądź zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór oraz instrukcja postępowania znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), są proszeni o ich złożenie przez aplikację eWniosekPlus przed zakończeniem naboru.

Maszyny rolnicze

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.


W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni producent składa odrębny wniosek.


Limity obowiązujące w II terminie składania wniosków to jest w dniach od 1 sierpnia 2023 r do dnia 31 sierpnia 2023 r przedstawiają się następująco:
- w terminie od 1 lutego 2023 r do 31 lipca 2023 r. zwrot podatku w ramach limitu przysługującego za 2023 r w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła również dotyczy niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.


- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r w ilości 40 l/1 DJP owiec ,kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków w dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. stawka zwrotu podatku wynosi:
- 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
- 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r do 31 lipca 2023 r do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r do 31 stycznia 2023 r na utrzymywane świnie ,owce , kozy
i konie;
- 1,20zł /1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie ,owce, kozy i konie.


W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


W związku z wejściem w życie nowych przepisów powodujących w wielu przypadkach obowiązek złożenia dwóch wniosków prosimy o niepozostawianie składania wniosków na ostatnie dni sierpnia.


Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub w przypadku hodowli innych zwierząt(kóz, koni, owiec, świń) za okres od 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 lipca 2023 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
4. dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń, owiec, kóz przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r .
5. w odniesieniu do koni zamiast dokumentu wydanego przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
6. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.


Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

 

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf[ ]92 kB2023-08-01 06:48
Pobierz plik (tabele do faktur.pdf)tabele do faktur.pdf[ ]49 kB2023-08-01 06:49
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2023-08-01 06:49
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-5.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-5.pdf[ ]648 kB2023-08-01 06:49