Świnka skarbonka

Zaleganie z podatkami coraz bardziej się nie opłaca. Od lutego obowiązują przepisy, które zwiększają koszty egzekucyjne po stronie opieszałych podatników.

20 lutego 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.), która wprowadziła istotne zmiany dla podatników.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów przekazanie przez wierzyciela egzekucji do urzędu skarbowego wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę, która nie zapłaciła podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– dodatkowych kosztów.


W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty następujących kosztów:


a) opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego (art. 64 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),


b) opłaty egzekucyjnej naliczonej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłata egzekucyjna wynosi 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych przez urząd skarbowy, pomniejszonych o koszty egzekucyjne lub 5% uzyskanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty egzekucyjne, gdy zapłata nastąpi bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela.

c) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,

d) opłaty za czynności egzekucyjne.

 

PRZYKŁAD:

Zaległość z tytułu podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 120,00 zł.

W przypadku braku wpłaty zaległości przez zobowiązanego (po wystawieniu i odebraniu upomnienia) nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego urząd skarbowy pobierze około 280,00 zł. Złożą się na to:

należność główna - 120,00 zł,

koszty upomnienia – 11,60 zł,

opłata manipulacyjna – 100,00 zł,

oplata egzekucyjna – przy 10% - 12,00 zł,

zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł,

inne – wg. specyfikacji.

Należy podkreślić, iż opłaty pobierane przez urząd skarbowy stanowią przychód budżetu państwa i nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

W związku z powyższym, aby uniknąć naliczenia dodatkowych kosztów, bardzo prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań. Informacje o aktualnym stanie zobowiązań można uzyskać pod numerami telefonów:

* podatki: 43 840 00 10, 43 840 00 11, 43 840 00 12;
*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 43 840 00 20.