LOGO 2Gmina Sędziejowice zakończyła realizację trzech małych projektów lokalnych, współfinansowanych ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Otrzymano dotację celową w wysokości po 10 tys. zł na każdy projekt.

W ramach otrzymanych środków dofinansowano następujące projekty:

• ,,Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce’’ o wartości 15 100,00zł z czego 10 000,00 to otrzymane dofinansowanie, 2 100,00zł to środki własne gminy, a pozostałe 3 000,00zł to środki zgromadzone przez sołectwo,
• ,,Warsztaty kulinarne nad Grabią – Piknik Rodzinny’’ w miejscowości Sobiepany o wartości 15 100,00zł z czego 10 000,00 to otrzymane dofinansowanie, a 5 100,00zł to środki własne gminy,
• ,,I ty możesz zostać Gortatem, czyli streetball za rogiem’’ w miejscowości Grabno o wartości 15 100,00zł z czego 10 000,00 to otrzymane dofinansowanie, a 5 100,00zł to środki własne gminy.

Realizacja projektów możliwa była dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców. Ogrom pracy włożony w realizację zaplanowanych działań i szeroka współpraca mieszkańców w każdym z sołectw spowodowała zacieśnienie więzi wśród społeczności lokalnej oraz poprawę relacji sąsiedzkich. 

Sołectwo Kustrzyce zrealizowało projekt pn. ,,Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce’’, w ramach którego zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz ławki, w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy zaangażowali się w uporządkowanie terenu oraz samodzielnie zamontowali zakupione urządzenia.

Sołectwo Sobiepany duży nacisk położyło na integrację mieszkańców. W ramach projektu pn. ,,Warsztaty kulinarne nad Grabią – Piknik Rodzinny’’ zorganizowano cykl spotkań (Wakacje nad Grabią, Rodzinne warsztaty kulinarne, Piknik z okazji pożegnania wakacj, Ognisko pod chmurką), podczas których mieszkańcy mieli okazję do wielu ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń i lepszego poznania.

Sołectwo Grabno, w skład którego wchodzą miejscowości Grabno i Zamość, zrealizowało projekt pn. ,,I ty możesz zostać Gortatem, czyli streetball za rogiem’’. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wykonanie boiska do rozgrywek w koszykówkę uliczną ,,na jeden kosz’’. W realizację projektu zaangażowało się wielu mieszkańców, w szczególności druhowie OSP Grabno, Koło Gospodyń Wiejskich Grabo – Zamość, rada sołecka z Panią Sołtys oraz mieszkańcy, w tym młodzież.

Realizacja każdego z projektów przyczyniła się do poprawy atrakcyjności przestrzeni publicznej, a tym samym podnoszenia jakości życia mieszkańców. Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców z pewnością zaktywizuje społeczność lokalną oraz wpłynie na wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej i więzi międzyludzkich. Oby więcej takich inicjatyw na terenie naszej Gminy.