logoNFOSiGWW 2020 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035”. Na opracowanie zostały pozyskane środki w wysokości 50 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Zadanie polega na wypracowaniu planu działań, które w konsekwencji doprowadzą do podniesienia jakości życia mieszkańców Zduńskiej Woli. Jest również odpowiedzią na zmieniające się przepisy na poziomie globalnym, krajowym i regionalnym. Strategia będzie opracowywana z wykorzystaniem opinii mieszkańców w konsultacjach społecznych. Ponadto Miasto podejmie działania edukacyjne w celu promowania idei elektromobilności.

Strategia będzie elastycznym dokumentem wyznaczającym sposoby realizacji celów związanych z elektromobilnością, który na przestrzeni lat w drodze konsultacji społecznych będzie dostosowywany do zmieniających się technologii. Będzie odpowiedzią na zdefiniowane problemy miasta: z zanieczyszczeniem powietrza, liczbą samochodów w śródmieściu, emisją spalin, odpowiadającym na potrzeby mieszkańców rozkładem jazdy komunikacji miejskiej, obszarami słabo skomunikowanymi w sieci transportu publicznego.

Tematyka strategii jest nieodłącznie wpisana w ideę smart city. Nowoczesne technologie współpracujące ze sobą na różnym poziomie pozwalają na stworzenie inteligentnego miasta, które wykorzystując zdobycze nauki racjonalizują zużywaną energię, a co za tym idzie, emisję niebezpiecznych związków do atmosfery.

Idea smart city idzie w parze z ideą elektromobilności ku miastu przyjaznemu mieszkańcom.