Mężczyzna z dokumentami

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – sekretarz gminy.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) wykształcenie i staż pracy:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w tych jednostkach

lub

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

6) brak przynależności do partii politycznych (art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych);

7) przygotowanie koncepcji funkcjonowania Urzędu.

4. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość przepisów regulujących te zagadnienia;

2) umiejętność organizacji pracy, podejmowania decyzji, współdziałania z ludźmi;

3) komunikatywność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym

i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej, w szczególności:

wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu;

zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;

organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości

o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji;

nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kontroli zarządczej;

inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy;

rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;

organizowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych;

kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem;

prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu;

zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie Gminy bądź Radzie Gminy;

prowadzenie w uzgodnieniu z Wójtem gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych i doskonalenia kadr;

współdziałanie z Rada Gminy i odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej komisji;

współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniu wiejskim;

prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta;

kierowanie referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.


7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stanowisko kierownicze urzędnicze;

2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub na czas nieokreślony;

3) praca w pełnym wymiarze;

4) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);

5) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;

6) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy, podjazd dla osób poruszających się na wózku, toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych);

8. Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę z uzasadnieniem (własnoręcznie podpisane);

2) kwestionariusz osobowy dla kandydata (własnoręcznie podpisany);

3) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;

6) w przypadku trwającego zatrudnienia oświadczenie o okresie zatrudnienia stanowisku i rodzaju wykonywanej pracy;

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (własnoręcznie podpisane);

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne (własnoręcznie podpisane);

10) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji, w przypadku podania danych wykraczających poza dane określone w art. 22¹ §1 i 3 Kodeksu pracy (własnoręcznie podpisane);

12) oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych (własnoręcznie podpisane);

13) koncepcja funkcjonowania Urzędu opracowana przez kandydata(własnoręcznie podpisana) .

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„ Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza gminy”, w terminie do 3 lipca 2023 r. do godz. 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Sędziejowice, 22 czerwca 2023 r.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gmina Sędziejowice informuje, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 22¹ §1 i art. 22¹ §4 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz_kandydata.doc)Kwestionariusz_kandydata.doc[ ]37 kB2023-06-22 13:14
Pobierz plik (oświadczenia pkt 8 ppkt 7-9 i 12.doc)oświadczenia pkt 8 ppkt 7-9 i 12.doc[ ]28 kB2023-06-22 13:14
Przedszkole w Dobrej

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej Dobra 49, 98-160 Sędziejowice.


1. Wymagania wobec kandydatów.

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w §1 lub §2, lub §6, lub §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449, z 2023 r. poz. 108).


2. Wymagane dokumenty.

Zgodnie §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U, z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464), 1948, 2260 - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 4 – 7 i 12 – 13.


3. Sposób i termin składania ofert.

1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej”, w terminie do 6 lipca 2023 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice lub w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej – na adres: ePUAP: /UGSedziejowice/skrytka ;


2) w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;


3) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.


4. Informacje o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

1) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sędziejowice;

2) o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej w postaci papierowej, kandydaci składający oferty w formie elektronicznej zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.


5. Obowiązek informacyjny.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Gmina Sędziejowice informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Kontakt: listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 10 02

Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, na podstawie art. 63 ust. 1 i 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe, §1 uts. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wymienionych w punkcie 3, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, ponadto mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub usunięcia swoich danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania (art. 18 RODO);

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym – konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu określonym w punkcie 3.

Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Grafika Jubileuszu

W sobotę 10 czerwca 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Grabnie będzie świętowała 100-lecie swojej działalności. Społeczny Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na uroczyste obchody dostojnego Jubileuszu powstania straży.

Program uroczystości przewiduje:

godz. 14.00 - Msza św. w kościele parafialnym w Grabnie,
godz. 15.00 - rozpoczęcie uroczystości na placu obok strażnicy OSP,
godz. 16.00 - Piknik Strażacki - koncert orkiestry dęte "Druh", występy zespołów GOK, pokaz umundurowania strażackiego, plac zabaw dla dzieci.