pracaWójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

3. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie: minimum średnie.

4. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku;
2) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych;
3) umiejętność zarządzania stroną internetową;
4) umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej różnego rodzaju wydarzeń oraz ich katalogowanie;
5) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;
6) mile widziane doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7) umiejętność organizacji własnej pracy,
8) komunikatywność;
9) umiejętność pracy w zespole;
10) prawo jazdy kat. B.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i realizacja zadań promocyjno-informacyjnych gminy;
2) organizowanie imprez, przedsięwzięć promujących gminę, obchodów świąt narodowych i gminnych oraz uroczystości patriotycznych;
3) koordynowanie współpracy zagranicznej Gminy;
4) informatyzacja, budowa, wdrażanie i rozwój systemów informatycznych Urzędu oraz koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy;
5) prowadzenie spraw związanych z przygotowanie materiałów do Panoramy Łaskiej;
6) prowadzenie polityki informacyjnej Gminy;
7) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących Gminy;
8) obsługa serwisów internetowych i społecznościowych gminy oraz systemu informacyjno-komunikacyjnego z mieszkańcami;
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. pomoc merytoryczna w przygotowywaniu projektów i pisaniu wniosków, udzielanie informacji o istnieniu źródeł finansowania różnorodnych działań;

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu grudniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
2) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony;
3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy;
4) praca w wymiarze - 1 etat - pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
5) praca przy komputerze (praca z monitorem ekranowym);
6) praca ze sprzętem biurowym : m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka;
7) miejsce pracy: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (budynek piętrowy, brak windy).

8. Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę z uzasadnieniem;
2) kwestionariusz osobowy dla kandydata;
3) życiorys (CV);
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
5) kopie posiadanych świadectw z poprzednich miejsc pracy;
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe umyślne,
10) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
rekrutacji.

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi”, w terminie do 5 lutego 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sędziejowice.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać: w Urzędzie Gminy Sędziejowice pod numerem telefonu 43 840 00 08 lub 43 677 11 57 w. 22.