Wybory

oswiadczenie"W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Sędziejowice, wyrażającymi swoją dezaprobatę wobec żądania Poczty Polskiej przekazania danych osobowych wyborców, uprzejmie informuję, że takich danych nie przekażę do czasu wskazania wyraźnej podstawy prawnej takiego wezwania.

Skierowałem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych prośbę o zaopiniowanie wskazanej przez Pocztę Polską drogi przekazywania danych pod względem ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Wniosek analizuje też Kancelaria Prawna współpracująca z Urzędem Gminy Sędziejowice.

Przy obecnym stanie prawnym realizacja żądania Poczty Polskiej byłaby naruszeniem obowiązujących przepisów."

wyboryW najbliższą niedzielę /26 kwietnia/ odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu nr 13 (wsie: Nowe Kozuby i Stare Kozuby).


Ze względu na panującą epidemię koronawirusa zostaną zastosowane szczególne obostrzenia sanitarne, dlatego zwracamy się z prośbą o przybywanie do lokalu wyborczego z własnymi długopisami.

wybory.u

wyb2Wojewoda Łódzki podjął decyzję o ponownym przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice (zaplanowanych na 19 kwietnia 2020 roku).

Wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w ww. wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono 26 kwietnia 2020 r.

Pełna treść zarządzenia.

wyboryInformacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Urząd Gminy Sędziejowice zgodnie ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491
i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niniejszym informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Pomimo, że Urząd Gminy Sędziejowice jest nieczynny dla petentów, pracownicy wykonują swoja pracę. Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, przyjęcia zgłoszeń odbywają się poprzez złożenie wniosku w „skrzynce podawczej”, która usytuowana jest przed wejściem do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów, nie wyklucza możliwości przesyłania zgłoszeń tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

wyboryWojewoda Łódzki, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice (zaplanowanych na 29 marca 2020 roku).

25 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zakaz ten obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r.

Wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w ww. wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.

Pełna treść zarządzenia.