wyboryWojewoda Łódzki zarządził wyboru uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu nr 13 obejmującego swoim obszarem sołectwo Kozuby.

Do 3 lutego 2020 r. należy podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach. Tego samego dnia mija termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Łodzi II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.

Kandydatów na radnych poznamy do 23 lutego 2020 r.

Więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej