Rolnictwo

Kombajn

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,  
4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju, tj. 132,00 zł (1,20 x 1,10) x ilość ha użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający tj. 48,00 zł (1,20 x 40) x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W 2023 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2022 roku.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]40 kB2023-01-31 09:34
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]17 kB2023-02-07 13:30
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2023-01-31 09:34
baloty

Ruszył nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy zainteresowani odbiorem mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Sędziejowice przystępuje więc do przygotowania wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej na naszym terenie.

Apelujemy więc do rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag z terenu Gminy Sędziejowice, do składania wniosku o odbiór w/w odpadów do 17.02.2023 r. w Urzędzie Gminy. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.


Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu (43) 840 00 19 – Anna Burzyńska.

Grafika ARiMR

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Informacja: ARiMR

Burza

Od 28 grudnia 2022 r trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020. Wnioski można składać do 24 lutego 2023 r.

I. Pomoc przyznaje się:

1. rolnikowi (osobie fizycznej, osobie prawnej, spółce osobowej albo wspólnikom spółki cywilnej),

który:

− jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

− być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

− być pełnoletnim.

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz:

− nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku;

− w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni;

2. spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne lub związkowi spółek wodnych, jeżeli:

a) od dnia złożenia wniosku:

• więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki jest w posiadaniu rolników;

• spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

– ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub

– melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej,

b) spółce albo związkowi takich spółek wodnych został nadany numer identyfikacyjny;

3) związkowi spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia ww. warunki.

II. Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest:

1. rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

a) ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub

b) utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub

c) zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel, lub

d) przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym
w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, lub

e) przebudowę/rozbudowę/remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym
z chlewnią było możliwe przeprowadzanie zdezynfekowania się osób, które zajmują się obsługą świń, lub

f) budowę/przebudowę, magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce, o kubaturze dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę, lub

g) zakup i posadowienie na nieruchomości silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o ładowności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń
na paszę;

2. spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej:

a) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub

b) wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

− przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub

− budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu
z piętrzeniem, lub

− oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

III. Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę:

1. refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

a) rolnika w zakresie operacji wskazanych w pkt. II.1 b-g;

b) spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji wskazanej w pkt. II.2.a;

2. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku rolnika w odniesieniu do operacji wskazanej w pkt. II.1.a. Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek

oraz

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowe stawki jednostkowe wynoszą:

− 290 zł – koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;

− 2630 zł – koszt wykonania 1 bramy;

− 890 zł – koszt wykonania 1 furtki;

3. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku spółek wodnych i związków tych spółek w odniesieniu do operacji wskazanej w pkt II.2.b.

Pomoc przyznaje się wówczas w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio:

− długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane lub

− liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub

− liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub

− liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub

− liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane, oraz

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowe stawki jednostkowe wynoszą za:

1) przebudowę lub remont 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego o szerokości dna:

a) do 70 cm i głębokości do 1 m – 19 zł,

b) do 70 cm i głębokości powyżej 1 m – 27,5 zł,

c) powyżej 70 cm i głębokości do 1 m – 31,5 zł,

d) powyżej 70 cm i głębokości powyżej 1 m – 37,5 zł;

2) darniowanie 1 m2 skarpy lub dna rowu melioracyjnego – 25 zł;

3) wykonanie 1 metra bieżącego kiszki faszynowej – 40 zł;

4) wykonanie umocnienia betonowego 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego – 100 zł;

5) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu o średnicy:

a) od 40 do 70 cm – 1100 zł,

b) powyżej 70 do 100 cm – 2500 zł,

c) powyżej 100 cm – 3300 zł;

6) budowę stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m – 9000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 15 000 zł;

7) przebudowę lub remont stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m – 5000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 8000 zł;

8) budowę zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m – 23 000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 30 000 zł;

9) przebudowę lub remont zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m – 10 250 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m – 14 400 zł;

10) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu z piętrzeniem o średnicy:

a) od 40 do 70 cm – 1500 zł,

b) powyżej 70 do 100 cm – 3250 zł,

c) powyżej 100 cm –4400 zł;

11) oczyszczenie oraz udrożnienie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm – 10,6 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm – 13,4 zł,

c) powyżej 150 do 200 mm – 17,5 zł;

12) przebudowę 1 metra bieżącego sieci drenarskiej o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości do 1,1 m – 22 zł,

b) powyżej 100 mm i głębokości do1,1 m – 28,8 zł;

13) przełożenie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości ponad 1,1 m –28,8 zł,

b) powyżej 100 mm i głębokości ponad 1,1 m – 35 zł;

14) przebudowę lub remont studzienki drenarskiej – 3000 zł;

15) przebudowę lub remont pojedynczego wylotu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm – 230 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm – 250 zł,

c) powyżej 150 mm do 200 mm – 280 zł;

16) przebudowę lub remont podwójnego wylotu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm – 400 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm – 450 zł,

c) powyżej 150 do 200 mm – 500 zł;

17) przystosowanie studzienki drenarskiej do funkcji retencyjnej – 1250 zł;

18) przystosowanie wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej – 1250 zł.

IV. Spółki wodne lub związki spółek wodnych:

- mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które dotyczą zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) oraz

- mają możliwość odzyskania poniesionego VAT (zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT)
w ramach kosztów kwalifikowalnych operacji dotyczących zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi:

1. 100 000 zł – w przypadku rolników,

2. 1 000 000 zł – w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.

V. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:

1) w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

a) jeżeli średnia liczba świń utrzymywanych na nieruchomości, której jest posiadaczem samoistnym lub zależnym i na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń wynosi:

− od 50 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,

− od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się
w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej,
aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

− powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosku
o przyznanie pomocy;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim dotyczące niecki dezynfekcyjnej;

c) jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. – przyznaje się 6 punktów.

Punkty te przyznawane są na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

a) jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:

− mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów;

− od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości powierzchni równej 600;

− więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

b) jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. – przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Dokumenty, na podstawie których nadawane są punkty, muszą być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Ich późniejsze dostarczenie (np. w ramach uzupełnień) uniemożliwia nadanie punktów w zakresie danego kryterium.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują do przyznania pomocy wynosi:

− 2 punkty – w przypadku operacji realizowanych przez rolników;

− 2,5 punktu – w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych.

Kolejność przysługiwania pomocy ustala się od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

VI. Wniosek składa się:

1. w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

− położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń lub zrealizowane zostało zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. - w przypadku rolników albo

− siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych – w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych,

rozumianych jako miejsce realizacji operacji;

2. za pośrednictwem biura powiatowego Agencji znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (wniosek, złożony za pośrednictwem biura powiatowego, biuro przekazuje niezwłocznie do właściwego OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony:

– osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, lub

– w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą (tzw. skrytka ePUAP) Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji w terminie naboru (lista skrytek ePUAP m.in. dla wojewódzkich OR ARiMR jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych*.

 

Informacja: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Wnioski o przyznanie pomocy, a także inne dokumenty mogą być składane do ARiMR w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy o doręczeniach elektronicznych, tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej  – grypy ptaków na terenie powiatu łaskiego i zduńskowolskiego.

W załączeniu informacja PLW w Łasku. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem i stosowanie do wszystkich zaleceń.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo dot. podejrzenia wystąpienia HPAI o raz prośba o poinformowanie hodowców i rolników.pdf)Pismo dot. podejrzenia wystąpienia HPAI[ ]730 kB2022-12-23 12:16