Zadanie „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja obejmowała remont dwóch odcinków drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dobra, położonej w gminie Sędziejowice:

a. odcinek I od km 0+000, tj. od końca zjazdu bitumicznego z drogi gminnej Dobra – Kamostek, do km 0+326, tj. do zjazdu na drogę polną (działka nr 103),
b. odcinek II od km 0+000, tj. od krawędzi jezdni odcinka I, do km 1+378, tj. do początku zjazdu bitumicznego z drogi powiatowej nr 2304E Pruszków – Żagliny.

Zakres wykonanych robót:
• odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie,
• oczyszczenie istniejącej nawierzchni podwójnie utrwalonej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2,
• wykonanie koryta głębokości 20 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+326 wraz z jego zagęszczeniem,
• ułożenie warstwy grubości 10 cm z piasku stabilizowanego cementem C -3/4,
• wykonanie podbudowy grubości 16 cm z mieszanki tłucznia kamiennego o frakcji 0÷32mm,
• skropienie krawędzi podbudowy emulsją asfaltową kationową k≥65 w ilości 0,70kg/m2 na szerokości 0,75m,
• wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 65 kg/m2 z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC11W na odcinku od km 0+000 do km 1+378,
• skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową k ≥65 w ilości 0,50kg/m2,
• ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5cm na odcinku I i 4 cm na odcinku II z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC11S,
• utwardzenie poboczy istniejących destruktem bitumicznym przy grubości warstwy 10 cm na odcinku II; dla wykonania utwardzenia należy wykonać ścinkę poboczy na szerokości 0,60m,
• plantowanie poboczy ziemnych wraz z zagęszczeniem po uzupełnieniu gruntem dowiezionym do założonych spadków poprzecznych,
• wyregulowanie istniejących skrzynek zasuw zaworów wodociągowych do poziomy wykonanej jezdni i poboczy,
• uzupełnienie oznakowania pionowego.