Zadanie „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+000 do km 0+204”, ujęte w budżecie Gminy Sędziejowice pn. „Remont drogi gminnej w m. Niecenia”, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres wykonanych robót:
• odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie,
• remont przepustu na rowie drogi powiatowej o średnicy 40cm,
• plantowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem celem uzyskania poprawy równości podłużnej i spadków poprzecznych,
• warstwa wyrównawczo –wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego o średniej grubości 7 cm przy zastosowaniu frakcji mieszanki 0÷32mm,
• skropienie emulsją asfaltową kationową K≥65% w ilości 0,70kg/m2 krawędzi podbudowy na szerokości 0,50m,
• ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC11S,
• uzupełnienie istniejących poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z ich zagęszczeniem i plantowaniem do wymaganych spadków poprzecznych,
• ustawienie oznakowania pionowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową.