Gospodarka odpadami

Ekipa odbierająca odpady przy samochodzie.

Urząd Gminy w Sędziejowicach przypomina, że właściciele nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza mają obowiązek zawarcia osobnej umowy na odbiór odpadów.

Obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Umowę na odbiór odpadów muszą mieć więc m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, banki, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe i handlowe.

Jeśli nieruchomość służy równocześnie do celów mieszkaniowych oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni, zgodnie ze złożoną deklaracją, wpłacać do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część nieruchomości zamieszkałej, oraz
dodatkowo podpisać umowę z firmą odbierającą odpady na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przepisy nie dopuszczają mieszania odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje właścicieli nieruchomości do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Dlatego przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku dostarczenia lub przesłania kopii tych dokumentów do Urzędu Gminy w Sędziejowicach.

Brak aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych grozi wszczęciem procedury według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i karą grzywny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Sędziejowice pod numerem telefonu: 43 840 00 18.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych zakupiła fotopułapki, które pomogą zapobiec procederowi wywożenia odpadów do lasów. Urządzenia będą co kilka dni zmieniały swoją lokalizację.

- Oczywiście lokalizacja fotopułapek będzie utrzymana w tajemnicy. Urządzenia są pomalowane w barwy maskujące, dzięki czemu nie jest łatwo je wypatrzeć. Działają również w warunkach kompletnej ciemności, robią zdjęcia w podczerwieni i mamy z nimi stałą łączność – mówi Michał Machała, kierownik GJUK.

W ubiegłym roku na terenie gminy została przeprowadzona akcja sprzątania. Okazuje się, że nadal w naszych lasach można znaleźć całe worki ze śmieciami, które są wywożone przez mieszkańców próbujących zaoszczędzić na opłatach kosztem środowiska. Ten proceder, świadczy o kompletnym braku poszanowania natury, i nie powinien przynosić oszczędności sprawcom, ponieważ opłaty są naliczane od liczby mieszkańców, a nie ilości wyprodukowanych odpadów. Obecnie trwa również weryfikacja liczby mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach, która również pomoże zapobiec nielegalnemu pozbywaniu się odpadów do lasów.

Zmieszane odpady.

Urząd Gminy Sędziejowice rozpoczyna wzmożoną weryfikację informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlegać będzie liczba osób w przypadkach, kiedy jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi w urzędzie.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość opłaty jest kalkulowana na podstawie liczby osób zgłoszonych do systemu, więc wszyscy mieszkańcy gminy ponoszą koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy zaniżają aktualną liczbę domowników w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Rozpoczęta w urzędzie gminy dokładna weryfikacja składanych deklaracji pozwoli ujawnić niezgodności pomiędzy składanymi deklaracjami a stanem faktycznym, w tym m.in. nie wykazanie wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Równocześnie prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do urzędu gminy w celu aktualizacji liczby osób zamieszkujących nieruchomość i złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ta metoda wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych proszeni są o składanie aktualnych deklaracji do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku, zgodnie z Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzi do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji administracyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr tel. 43 840-00-18.

Popiół.

W marcu po raz ostatni odbierany jest na terenie Gminy Sędziejowice popiół z pojemnika na odpady BIO.

Od kwietnia popiół odbierany będzie wyłącznie z pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Ponadto prosimy mieszkańców, aby zgłaszali do urzędu gminy sytuacje, kiedy odpady wystawione zgodnie z harmonogramem nie zostały odebrane. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 43 840 0018 w godzinach 7.30 - 15.30.

Kontenery na odpady pełne opon samochodowych.

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W pierwszej połowie kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

  • odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

  • metale (złom metalowy);

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

  • zużyte opony;

  • odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

Harmonogram:

6 KWIETNIA 2021 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

7 KWIETNIA 2021 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny

8 KWIETNIA 2O21 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza,
Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany

9 KWIETNIA 2021 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska,
Południowa

12 KWIETNIA 2021 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny

13 KWIETNIA 2021 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska

14 KWIETNIA 2021 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.


Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.


Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Treść ogłoszenia Wójta Gminy Sędziejowice do pobrania