Gospodarka odpadami

odpady Wójt Gminy Sędziejowice informuje, iż w dniu 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Sędziejowice podjęła nową uchwałę Nr XXIV/187/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Przedmiotową uchwałą zostały wprowadzone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku wyniosą:
1) 24,00 zł miesięcznie od osoby – stawka podstawowa;
2) 48,00 zł miesięcznie od osoby -  opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stanowi dwukrotność opłaty podstawowej;
3) zwalnia się z części stanowiącej kwotę 1zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku i złożą w tym zakresie stosowną deklarację.

Uchwałą nr XXV/194/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się również termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2021 r. opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

herb2ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z koniecznością określenia przez Gminę Sędziejowice ilości odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy składać w „skrzynce podawczej”, która usytuowana jest przed wejściem do Urzędu Gminy Sędziejowice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice do dnia 29.05.2020 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA-BIO.odt)ANKIETA-BIO.odt[ANKIETA dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Sędziejowice]18 kB2020-05-08 11:54

odpady Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja odpadowa 2020 - XVII.135.20 .pdf)Deklaracja odpadowa 2020 - XVII.135.20 .pdf[ ]1255 kB2020-05-04 10:29

Komunikat Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie końca terminu odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych oraz działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż kończy się termin odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych gromadzonego w okresie od listopada do marca w pojemnikach oznaczonych napisem „Bio”, jednak w przypadku wytwarzania popiołu w pozostałych miesiącach tj. od kwietnia do października, istnieje alternatywa wrzucania popiołu do pojemników oznaczonych napisem „Zmieszane odpady komunalne”.

Ponadto Wójt Gminy Sędziejowice przypomina, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK funkcjonuje na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Sędziejowice mogą oddać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem Punktu Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Sędziejowicach„ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/315/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zakresie za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

Wójt Gminy Sędziejowice

/-/ Dariusz Cieślak

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 r. - GMINA SĘDZIEJOWICE