RadaGminySedziejowice kadencja2018 2023

 

W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Gminy działa w następującym składzie:

1.

Jarosław Tomasz Bartczak

adres: ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
tel. (43) 677 11 46
e-mail Biura Rady Gminy:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail Przewodniczącego RG: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Przewodniczący Rady Gminy

 
 
 
 
 
2. Dorota Burzyńska - wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Marcin Rzepa - wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Danuta Krystyna Kardas - radna
5. Sławomir Bilant - radny
6. Katarzyna Dąbrowska - radna
7. Krzysztof Jan Domowicz  - radny
8. Adam Jakóbczak - radny
9. Emilia Piątek - radna
10. Witold Kruk - radny
11. Mateusz Tarka - radny
12. Ewa Gruszczyńska - radna
13. Rafał Krawczyk - radny
14. Anna Krankowska - radna
15. Katarzyna Sobala - radna

Wszystkie uchwały Rady Gminy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sędziejowice pod adresem:

BIP uchwały Rady Gminy: http://bip.gminasedziejowice.pl/kat/id/41

BIP protokoły z sesji Rady Gminy: http://bip.gminasedziejowice.pl/kat/id/40

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sędziejowice w składzie:

- Krzysztof Jan Domowicz - Przewodniczący

- Rafał Konrad Krawczyk - Wiceprzewodniczący

- Witold Grzegorz Kruk - członek

- Katarzyna Julia Dąbrowska - członek

- Adam Jakóbczak - członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice:

- Ewa Gruszczyńska - Przewodnicząca

- Witold Grzegorz Kruk - Wiceprzewodniczący

- Krzysztof Jan Domowicz - członek

- Renata Anna Kowalczyk - członek

- Katarzyna Renata Sobala - członek

- Danuta Krystyna Kardas - członek

- Adam Jakóbczak - członek

 

Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice:

- Danuta Krystyna Kardas - Przewodnicząca

- Sławomir Grzegorz Bilant - Wiceprzewodniczący

- Jarosław Tomasz Bartczak - członek

- Marcin Krzysztof Rzepa - członek

- Dorota Henryka Burzyńska - członek

- Ewa Kazimiera Gruszczyńska - członek

- Emilia Ewa Piątek - członek

- Mateusz Tarka – członek

- Anna Krankowska – członek

- Katarzyna Renata Sobala – członek

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice:

- Witold Grzegorz Kruk - Przewodniczący

- Katarzyna Renata Sobala - Wiceprzewodnicząca

- Danuta Krystyna Kardas - członek

- Sławomir Grzegorz Bilant - członek

- Anna Krankowska - członek

- Jarosław Tomasz Bartczak - członek

- Marcin Krzysztof Rzepa - członek

- Dorota Henryka Burzyńska - członek

- Ewa Gruszczyńska - członek

- Emilia Ewa Piątek - członek

- Mateusz Tarka - członek

- Krzysztof Jan Domowicz - członek

- Rafał Konrad Krawczyk - członek

- Katarzyna Julia Dąbrowska - członek

- Adam Jakóbczak - członek

 

Obsługę Rady Gminy prowadzi:

Kinga Szataniak

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Pokój: 17

Telefon: 43 677-11-46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSC 0677

Wójt Gminy

Dariusz Cieślak


Kompetencje i zadania Wójta:

1. Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i wykonuje swoje zadania poprzez: 

1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście; 

2) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Wójta w czasie jego nieobecności w pracy; 

3) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez pracowników Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw; 

4) rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw. 

2. Wójt bezpośrednio nadzoruje pracę kierownictwa Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

3. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępstwo sprawuje Zastępca Wójta. 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta, jako kierownika Urzędu, należy: 

1) organizowanie pracy Urzędu; 

2) występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika; 

3) współdziałanie z Radą w zakresie przygotowywania projektów uchwał, ich wykonywanie, przedkładanie organom nadzoru oraz ich ogłaszanie; 

4) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań; 

5) realizacja polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego; 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego; 

7) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy; 

8) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy; 

9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 

10) wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa oraz aktów o charakterze instrukcyjnym; 

11) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji, w tym pełnomocnictw procesowych; 

12) przygotowanie projektu budżetu Gminy i odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Gminy; 

13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaistniałych na terenie Gminy; 

14) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej; 

15) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli; 

16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej; 

17) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika; 

18) sprawowanie funkcji Administratora Danych Osobowych; 

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających ze Statutu Gminy Sędziejowice i niniejszego Regulaminu; 

20) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Finansowo – Budżetowego, Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samodzielnych stanowisk pracy: Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego, Stanowiska do spraw kontroli oraz Radcy Prawnego. 

 

Kontakt z Wójtem:
Telefon: (43) 677 - 11 - 56
Fax: (43) 677 - 10 - 06
Numer pokoju: 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak https://www.dariuszcieslak.pl

twitter logo https://twitter.com/CieslakDariusz

FB

 http://facebook.com/wojt.cieslak