ekopracownia

Gmina Sędziejowice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na utworzenie ekopracowni Zespół Szkół w Marzeninie im. Jakuba Szymkiewicza, Marzenin ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice.


Koszt całkowity zadania: 49 966,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 44 966,00 zł
Wkład własny: 5 000,00 zł


Celem powstania pracowni jest rozbudzenie zainteresowań ucznia chemią i fizyką, usamodzielnienie jego pracy w procesie kształcenia, rozwinięcie twórczej inwencji, nauka stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, dostrzeżenie i zrozumienie związków przyczynowo – skutkowych między zjawiskami fizycznymi i chemicznymi oraz zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw, a przede wszystkim sprawdzenia swoich możliwości na drodze działań praktycznych.
Poprzez proponowane zajęcia uczniowie będą rozwijać bardzo ważne dziś umiejętności takie jak: kreatywność, umiejętność współpracy, myślenie twórcze, komunikatywność. Nauczą się podejmować samodzielnie decyzje, ponosić za nie odpowiedzialność, ukierunkują swoje zainteresowania, rozwiną pasję. Stosowane różnorodne aktywizujące metody i środki dydaktyczne ułatwią zrozumienie zjawisk, będą kształtować twórcze myślenie i odpowiednie postawy. Samodzielnie wykonane eksperymenty fizyczne i chemiczne, pomoce i gry dydaktyczne, foldery pozwolą im lepiej zrozumieć otaczający świat. Uczniowie ,,staną się” badaczami i ,,odkrywcami” zjawisk fizycznych, praw i zasad.
Realizowane w pracowni zajęcia rozbudzą u uczestników ich naturalną ciekawość świata, wykształcą postawę pracy badawczej i przedsiębiorczości tak, żeby w przyszłości wybrali odpowiednią dla siebie szkołę, studia i bez problemu weszli na wymagający rynek pracy.
Stworzenie pracowni pozwoli prowadzić działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, wpłynie również na rozwój kompetencji uczniów. Będzie rozwijało umiejętność pracy w grupie – dyskusji, dochodzenia do kompromisów oraz rozwiązań, a także nabędą zdolność odnalezienia się w grupowej hierarchii.

 wfosigw logo www.wfosigw.lodz.pl