Gmina Sędziejowice realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” o numerze RPLD.04.03.02-10-0004/18-00.

Projekt realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.3 Ochrona powietrza
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Termin rozpoczęcia projektu: 14.09.2018 r.
Termin zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

Opis projektu:
Przyczyną przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w powietrzu na obszarach wiejskich jest ich napływ znad obszarów zurbanizowanych oraz lokalna emisja niska pochodząca z nielegalnego spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dlatego podstawowym przesłaniem inwestycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń w regionie. Projekt polega na budowie i wyposażeniu obiektu przedszkola w Sędziejowicach w standardzie budynku pasywnego dla 6 oddziałów dla łącznie 150 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna będzie odpowiadała wymaganiom prawnym tj. będzie to budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 9,1 kWh/(m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, promieniowanie słoneczne) wykorzystując podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego – odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylacyjnego i OZE. Wdrożony zostanie monitoring poziomu zużycia energii, automatyka urządzeń oraz system zarządzania budynku (energią). Przewiduje się też działania w zakresie upowszechnienia zastosowanych rozwiązań i wykorzystania projektu jako demonstracyjnego. W celu przybliżenia wiedzy dotyczącej budynku pasywnego i idei energooszczędności przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna. Celem bezpośrednim jest poprawa jakości powietrza w Gminie Sędziejowice poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Projekt służyć będzie mieszkańcom Gminy – 6405 os., a w dalszej perspektywie mieszkańcom woj. łódzkiego.

Wskaźniki produktu
Zrzut ekranu 2020 06 23 o 07.52.51

 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu
Zrzut ekranu 2020 06 23 o 07.53.04

 

 

 

 

 

 

 

Cel projektu:
Poprawa jakości powietrza w Gminie Sędziejowice poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Planowane efekty:
Podjęte działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynku użyteczności publicznej), tj. budynku przedszkola w Sędziejowicach, poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej i elektrycznej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne samorządu (poprzez ograniczenie ryzyka awarii zasilania budynku).


Wartość projektu (wg umowy): 12 036 676,83 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 813 037,13 zł

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W RPO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wykazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji. W tym celu zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości, należy poinformować instytucję drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza: Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

znaczki