Oficjalny serwis internetowy Gminy Sędziejowice
INFORMATOR DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 08 lipca 2011 09:26
  stypendiabaner
 1. Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych:

 • podstawowych,

 • gimnazjum,

 • średnich,

 • zawodowych,

 • policealnych/pomaturalnych

oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach.

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 09:46
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 06 lipca 2011 08:24

ugs-logo-newOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Sędziejowice-Kolonia oraz Żagliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełne treści ogłoszeń w załączniku.

Poprawiony: środa, 06 lipca 2011 08:35
 
INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 01 lipca 2011 09:19

nsp2011Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

 
VII Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
czwartek, 23 czerwca 2011 09:56

ugs-logo-newUprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca /wtorek/ 2011 r. o godzinie 1000 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje.

 6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2010 rok – podjęcie uchwały,

2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych – podjęcie uchwały,

3/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2010 rok,

4/ zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice,

5/ zapoznanie się z uchwałą nr 1/11 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice w sprawie wydania opinii zawierającej ocenę wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2010 rok,

6/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za wykonanie budżetu roku 2010,

7/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice.

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2011 11:24
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 22 czerwca 2011 08:39

ugs-logo-newOgłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sędziejowice

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Sędziejowice, do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .

Termin konsultacji: od 20 maja do 27 czerwca 2011 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 czerwca 2011 r. na formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

Sędziejowice, 20.06.2011 r.

Wójt

/-/ Jerzy Kotarski

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2011 11:23
 
WYPRAWKA SZKOLNA  2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 20 czerwca 2011 16:51

wyprawka_szkolnaINFORMACJA WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE Z DNIA 17 CZERWCA 2011 ROKU

WYPRAWKA SZKOLNA  2011/2012

Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r.- „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w szkołach.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1. kryterium dochodowe (351,00 zł), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
2. przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (poza kryterium dochodowym).

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 17:05
 
Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 20 czerwca 2011 16:38

ulotka25_06-01Z przyjemnością informujemy, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi już we wrześniu 2011 r. organizuje kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach "Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja".

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych 1 500 szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 • Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy spełniają następujące warunki:
 • wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
 • miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku 2010,

nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.stypendium.info.pl.

ulotka25_06-03

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 17:02
 
DNI GMINY SĘDZIEJOWICE 18-19 czerwca 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 17 czerwca 2011 08:32

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W UROCZYSTOŚCIACH OBCHODÓW

DNI GMINY SĘDZIEJOWICE 18 ORAZ 19 CZERWCA 2011 r.

dni_sedziejowic2011

Poprawiony: piątek, 17 czerwca 2011 08:48
 
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 15 czerwca 2011 23:24

ugs-logo-newZarządzenie nr 52/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r.

Pełna treść zarządzenia zawarta w załączniku.

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2011 23:36
 
<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 115 z 126
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
DEKLARACJA - ODPADY
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Odsłon od 2008 r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1120
mod_vvisit_counterWczoraj3714
mod_vvisit_counterTen tydzień10427
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień14334
mod_vvisit_counterTen miesiąc28553
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc24513
mod_vvisit_counterWszystkich2303703

Aktualnie: gości 50, 
botów 2 połączonych
Twoje IP: 34.203.245.76
 , 
Dziś: Sty 16, 2019