Świnka skarbonka

Zaleganie z podatkami coraz bardziej się nie opłaca. Od lutego obowiązują przepisy, które zwiększają koszty egzekucyjne po stronie opieszałych podatników.

20 lutego 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.), która wprowadziła istotne zmiany dla podatników.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów przekazanie przez wierzyciela egzekucji do urzędu skarbowego wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę, która nie zapłaciła podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– dodatkowych kosztów.


W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty następujących kosztów:


a) opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego (art. 64 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),


b) opłaty egzekucyjnej naliczonej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłata egzekucyjna wynosi 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych przez urząd skarbowy, pomniejszonych o koszty egzekucyjne lub 5% uzyskanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty egzekucyjne, gdy zapłata nastąpi bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela.

c) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,

d) opłaty za czynności egzekucyjne.

 

PRZYKŁAD:

Zaległość z tytułu podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 120,00 zł.

W przypadku braku wpłaty zaległości przez zobowiązanego (po wystawieniu i odebraniu upomnienia) nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego urząd skarbowy pobierze około 280,00 zł. Złożą się na to:

należność główna - 120,00 zł,

koszty upomnienia – 11,60 zł,

opłata manipulacyjna – 100,00 zł,

oplata egzekucyjna – przy 10% - 12,00 zł,

zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł,

inne – wg. specyfikacji.

Należy podkreślić, iż opłaty pobierane przez urząd skarbowy stanowią przychód budżetu państwa i nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

W związku z powyższym, aby uniknąć naliczenia dodatkowych kosztów, bardzo prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań. Informacje o aktualnym stanie zobowiązań można uzyskać pod numerami telefonów:

* podatki: 43 840 00 10, 43 840 00 11, 43 840 00 12;
*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 43 840 00 20.

Bibliotekarze ustawieni w rzędzie podczas odbierania listów z życzeniami

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach odbyły się obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. W trudnym czasie pandemii czytelnictwo jest jedną z niewielu dziedzin, które nie przeżywają załamania.

Sędziejowicka biblioteka działa bez większych zakłóceń. Co prawda możliwości obsługi czytelników są znacząco ograniczone, ale bibliotekarze przyjmują zamówienia na książki online, telefonicznie, pomagają też na miejscu osobom oddającym książki w wyborze kolejnych lektur.

- Biblioteka jest publiczna i mamy bardzo szeroką ofertę, tak, żeby każdy znalazł dla siebie ciekawą książkę. Obserwujemy jednak zwiększone zainteresowanie niektórymi gatunkami. Jak w każdej dziedzinie życia pojawiają się mody i nie inaczej jest z literaturą – tłumaczy Wit Leśniewicz, dyrektor sędziejowickiej biblioteki.

- Kryminały i thrillery są obecnie bardzo poczytne. Można wręcz zauważyć wyodrębnianie się jak gdyby podgatunku kryminału z elementami psychologicznymi, który ma ogromną popularność wśród żeńskiej części czytelników – zauważa „pandemiczne” trendy Dorota Burzyńska, pracownica biblioteki.

Obostrzenia ograniczają funkcje biblioteki nie związane wyłącznie z wypożyczaniem książek, jednak pozytywne trendy średniej zachorowań na COVID-19 i zapowiedzi zniesienia obostrzeń pozwalają snuć plany na cieplejszą porę roku. Jeśli sytuacja będzie dobra, mieszkańcy gminy latem znajdą na dziedzińcu wewnętrznym biblioteki przyjemne miejsce do spotkań i dyskusji przy, i o książce.

Krajobraz z domem pośród pól

Termin naboru wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków został przedłużony do 30 czerwca. Nadal jest więc szansa na pozyskanie do 4000 zł gminnego wsparcia.

Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 4.000,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:
• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.odt)Ogłoszenie o naborze.odt[ ]14 kB2021-05-11 10:02
Pobierz plik (Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf)Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf[ ]246 kB2021-05-11 10:02
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Sprawozdanie końcowe.odt[ ]13 kB2021-05-11 10:02
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek o udzielenie dotacji.odt[ ]21 kB2021-05-11 10:02