przedszkoleWójt Gminy Sędziejowice informuje, że od dnia 6 lipca 2020 r. otwieramy przedszkola w Gminie Sędziejowice. Na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 22 czerwca ustalono, że dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują placówki przedszkolne będą kontaktować się z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Kolejność dyżurów przedszkoli będzie następująca:
- Przedszkole w Dobrej od 6.07.2020 r. do 19.07.2020 r.
- Przedszkole w Sędziejowicach od 20.07.2020 r. do 09.08.2020 r.
- Przedszkole w Marzeninie od 10.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

Dzieci uczęszczające do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych mają prawo do korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dyżurujących wyżej wymienionych przedszkolach. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dalszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolu będą obowiązywały specjalne procedury bezpieczeństwa. Na terenie placówki nie będą mogły przebywać osoby z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci będą mogli wejść tylko do wyznaczonej strefy. Przy wejściu znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych. Rączki u dzieci dezynfekowane będą bezpiecznym mydłem antybakteryjnym. Do przedszkola nie będzie można przynosić żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Wszystkie pomieszczenia będą regularnie dezynfekowane i wietrzone. Niestety nie będzie w nich zabawek, których nie można skutecznie zdezynfekować (w tym pluszaków, szmacianych lalek itp.). Na koniec każdego dnia sale zabaw będą także dodatkowo ozonowane. Nauczyciele i pracownicy obsługi wyposażeni będą w środki ochrony osobistej (w tym fartuszki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki). Dzieci będą otrzymywały pełne wyżywienie (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki przygotowywane będą oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. W przypadku dogodnych warunków atmosferycznych dzieci będą korzystały z przyległego do placówki placu zabaw, który także będzie regularnie dezynfekowany. Przedszkole zapewni także dodatkowe pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, u której wystąpią objawy chorobowe. Ww. środki bezpieczeństwa służyć mają dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi. Potrzebę opieki nad dzieckiem należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora dyżurującego przedszkola.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka decyduje Dyrekcja placówki.

informacja o otwarciu przedszkoli 1

podpis