herb2Na podstawie § 40 uchwały Nr XLV/333/18 z dn. 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice (Dz.Urz.Woj.Łódzk. poz.5026) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm) zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice oraz Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice, które odbędzie się w dniu 6 maja / środa / 2020 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W załączeniu porządek posiedzeń Komisji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Komisji BRiOŚ Rady Gminy
/ - / Sylwia Rozwód

Przewodnicząca Komisji KSZOiSS Rady Gminy
/ - / Danuta Kardas

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie komisje.pdf)zaproszenie komisje.pdf[Zaproszenie]160 kB2020-04-29 12:50