Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla klubów sportowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 09 maja 2019 12:36
 

herb-ugs-malyWójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2019 roku, w związku z uchwałą nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 20.000 zł.

Dział I.

Warunki ubiegania się o dotację

1. Zgodnie z § 3 uchwały przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Sędziejowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie gminy Sędziejowice;

2) zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do działalności sportowej;

3) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Sędziejowice;

4) promocja sportu i aktywnego stylu życia mając na uwadze poprawę kondycji fizycznej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia.

2. Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) opieki medycznej nad zawodnikami.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;

4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

5) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego.

Dział II.

Termin i warunki realizacji zadania

Zadania mają być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego we wniosku, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2019 r.

Dział III.

Termin i miejsce składania wniosków o dotację

1. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 15.30.

2. Kluby występujące o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Sędziejowice w 2019 roku przedstawią ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały  nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Nabór wniosków Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w 2019 roku".

4. Wymagane załączniki do wniosku:

1) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla uczniowskiego klubu sportowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku);

2) statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem;

3) sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych wniosku, Wójt Gminy Sędziejowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.

6. Wniosek, którego uchybień nie usunięto w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.

Dział IV.

Tryb rozpatrywania wniosków

1. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Sędziejowice, która jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.

3. Decyzja Wójta Gminy Sędziejowice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie wnioskodawcę na piśmie oraz podaje się ich wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.

5. Warunkiem zawarcia umowy o dotację jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/19 Wójta Gminy Sędziejowice).

6. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr VII/62/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

 

Poprawiony: środa, 15 maja 2019 07:35